Аңгылал чугаа:Саннар

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

"Алыс сан" дээрге чүү чүвел? Меңээ тайылбырлап бериңер! Тайылбырыңар берип шыдавас болзуңарза "Бүдүн сан" кылдыр азы "ёзулуг сан" кылдыр эде бижиир ужурга таваржыр мен. "Алыс сан" деп сөстү мен черле дыңнап көрбээн кижи мен. Тыва дылда "алыс" деп сөс "сан" деп сөс-биле ажыглаттынмайн турар. Ооң утказы арай өске. Чижээ: алыс ужуру, алызында, алызын бодаар, алызын көөр, алыс шын.

Оон ыңай, саннар санын чүске чедирер деп турар силер бе? Соскаар болза эки эвеспе? Ийи, үш оранныг саннарны айтырын черле айтыр леяан? Ам чүге 31, 32, 33, 34, 35 ... деп чоруй баар чүвел? Соскаңар силер!

Силерни дилеп тур мен боттарыңар чаа сөс чогаатпаңар! Сөс тыппас болзуңарза "Ниитилел хаалгазынга" айтырыгдан салыптыңар! --Көпек (обсуждение) 12:34, 4 Алды айның 2015 (KRAT)

бо айтырыгны чырыдарда математикада шупту бар саннар хевирлерин баштай көөр апаар: натуральное (счетное) число, целое число, рациональное (дробное) число, вещественное число (действительное или реальное число), простое число, комплексное число, иррациональное число - колдуунда бо-дур.

Бодум болза, эгезинде "натуральное число" деп сөстү "езулуг сан" деп тургаш будалып каан мен, чүге дизе "действительное число" деп сан утказы-биле "езулуг" сан болуп турар - бистиң бөдүүн чуртталгада ажыглаар саннарывыс болза шак ындыг сан болуп турар. Ынчангаш, амдыызында ынчалдыр айтып кааным ол. Каанчаар болза экил дээрге, тыва дыл кырында математика дугайында ном бар. Ону дилеп чадап тур мен. Удавас тып бээр болдулар.

100-ке чедир саннар дээрге чүгле сан талазы-биле эвес, а уткалыг болгаш солун чүүлдүг саннар болур. Чогум болза, ооң соонда разрядтар улгаттырып тургаш саннарны ылгап бижип болур: 100, 1000, 10000... база 2^7=128, 2^8=256, 2^9=512, 2^10=1024... бо дээрге дыка ажыглаттынар саннар-дыр. Мээң бодалым-биле 20ден 100ке чедир солун саннар дээрге 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41,43,44,47,49,50,51,53,55,57,59,60,64,66,67,69,71,72,73,75,77,79,81,83,87,88,89,91,95,96,97,99. Аңаа хамаарышкан дыка солун чүүлдерни бижип болур. Ылаңгыя кижи бүрүзү 100ке чедир шупту бөдүүн саннарны билир ужурлуг. --Agilight (обсуждение) 09:35, 5 Алды айның 2015 (KRAT)

Харын ындыг болзун че! Чүгел мээң сеңээ дилээм. Сан-на болганын биживеңер шува! Эң эгезинде чүгле математиктиг шынары онзагай саннарны киирер болза эки! Ом башка саннар биле Тыва Вики бокталып каар! --Көпек (обсуждение) 17:45, 5 Алды айның 2015 (KRAT)