Википедия дугайында сүмелел:Ниитилел хаалгазы

Википедия сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

бодaлым[вики-сөзүглелди эдер]

Экии , Тывa викиде чaнгыс Турк мен. Турктaр эвес. Менээ бижинер проблемaлaр болзa. Өске дa кымннaр бaр, мен билбес мен. Тывa викиде 3-5 кижиден өске aрын кылыр кижи чок-тур. минимун 50 кижи xерек. Кыдaттык тывaлaр, сенгелдик тывaлaр биле xaрылзaштырaр негелде. Тывa дугaйындa xөй aрыннaры Турк дыл вики биле өске дыл бикилерге очулдурдум. Турк дыл викиде белен aрыннaры бaзa Тывa викиге очулдурдум. Тывa вики чaнгыс Тывaлaр эвес өске-өске улустaр боттaрын викилеринден очулдуруп aрын кылзa мээн бодaлымже Тывa викиге эки . Тывa викиде 1200 aрын бaр. Эвээш. Эвээш.Эвээш. бо чылдa минимум 10мун aрын xерек. Өске улустaн Тывa дыл бичии билир кижи болзa дa Тывa викиге xерек. чaныс төөгү aрыннaры эвес, өске дa aрыннaр xөй xерек. Менин бодaлым бо-дур. Шу-де. --Alpfa (обсуждение) 02:12, 9 Сес айның 2015 (KRAT) [Aлп]

Али улусту хаара тудуп алыр дээш рекламалап тур шээй. Оон чүү херек чүвел, кудумчу ортузунга кылаштап: "тыва википедияга арыннардан чогаадып бижиңер" деп алгырыр бе? Моолда биле кыдатта алдай тываларын википедияже чалаар болза эки! Ол шын бодал-дыр! Өске чоннуң улузу тыва википедияга бодунуң үүлезин киирер болза дараазында береглер илереттинип келир.
  1. Олар домактарны тывазыг кылдыр тургузуп шыдаар бе? Alpfa, силерниң бижээн чүвеңерни кижи номчааш утказын арай боорда билип алыр-дыр! Ындыг болбас ужурлуг.
  2. Турктарны көрүп көрээли. Орус википедияда пантюркистер бодунуң айыылдыг болгаш меге өөредиин тарадып каан-дыр! Тыва википедияга ындыг улус чүгле хора чедирер!
  3. Арыннар санын сүрери дээрге аарыг-дыр. Шын бижээн 100 арын далаш-биле бижэээн 10 муң арындан дээре. Тыва викиде бижээн арыннарның шынары чаагай болур ужурлуг. Бижип турар домактарыңар тывазыг болзун. Оону күзеп каар дыр мен. --Көпек (обсуждение) 14:49, 9 Сес айның 2015 (KRAT)
Чангыс углуг ундезин-достер-биле бижиир болза, Тыва Википедияга (база кайы-даа Википедияларга) шуут таарымча чок орук-тур. Ынчангаш, Alpfa, тоогу-торе темаларынга тыва, орус эртемденнернин ажылдарын сонуургап, оларнын шинчилелин база деннеп тургаш, кызып бижип корунерем. Ону сагывайн, чаныс талазынче тырттып бижиир болза, бижээн чуулдун шынары пропагандалай бээр. Силернин бижип турар темаларыннар тускай углалдыг, ынчалза-даа ушта бижээн ундезиннерни тываларнын бузурелдиг ундезиннеринге таарышпас - ону таптыг тодарадыр херек. --Agilight (обсуждение) 19:51, 9 Сес айның 2015 (KRAT)
Бистернин дылдарывыс торел хирезинде, чайлыг салчаптар состер ковей, ылангыя адаары домейзиг, азы бижиири домейзиг дээш, состерни бадыткал чокка душтуруп болбас - шынзылга херек. --Agilight (обсуждение) 19:51, 9 Сес айның 2015 (KRAT)
Alpfa, силернин Тыва Викиге киржип турарынар дээш четтирдивис. Чеже-даа хой чуулдуг болур болзувусса, шынар чокка ук сайт чединмес болур. --Agilight (обсуждение) 19:53, 9 Сес айның 2015 (KRAT)