Биишев, Ахмед Альмухаметович

Википедия деп сайттан

Ахмед Альмухаметович Биишев

башк. Әхмәт Әлмөхәммәт улы Бейешев

Төрүттүнген хүнү 1896 февральдың 24(1896-02-24)
Мөчээн хүнү 1937 сентябрьның 27(1937-09-27) (41 хар)
Чурт

Биишев Ахмед (Ахмадулла) Альмухаметович (башк. Бейешев Әхмәт (Әхмәҙулла) Әлмөхәммәт улы, 1896 чыл1937 чыл) — күрүне база хөй-ниити ажылдакчызы, Башкир национал шимчээшкинниң идеологу база киржикчизи, Башкир шеригниң бир организакчызы, Башкир обкомнуң политсекретары РКП(б), Улусчу комиссарлар совединиң даргазы БАССР (1920—1921).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Биишев Ахмед (Ахмадулла) Альмухаметович көдээ суур Идельбаево 5-й Усерганской волость Орский уезд Оренбургская губернияга төрүттүнген (бо үеде Медногорск хоорайның хоорай округу Оренбургская область)[1].

Оренбург хоорайда башкы семинариязын дооскан. Февраль революция соонда Башкир шериг одуругларже кирген аъттыг шеригниң полк командири болуп (февраль 1919 чылга чедир) база бо шеригге Шериг-хову судунуң кежигүнү апарган. Башкир шериг Совет эрге-чагырга талазынче шилчээн соонда — Башкир ОК даргазы, ооң соонда — Нарком соцхандырылга база Башкирияның чазаанда күш-ажыл.

1920 чылдан — БАССР-ниң Улусчу комиссарлар совединиң даргазы, 1921 чылдан — Башкир обкомнуң секретары РКП(б). Моон соңгаар профэвилелдерниң база хозяйственных албан-дужаалдарга ажылдап турган. Ахмед Биишев Башкортостанның автономиязын туржуп турган, ооң политиктиг база экономика эрге-ажыы, башкир чоннуң культуразы. Башкирлерни партияже база совет ажылче депшидери дээш демисежип турган. Национализм база авантюризмге буруудаткан[2].

1926 чылда ЦК ВКП(б) эргезинче Москваже дедир кыйгырткан турган, Бүгү Россияның үлетпүр кооперациязы чөвүлелинге улуг сүмелекчилеп ажылдап турган[3]. Москвага Покровские Ворота куд., б.4/15, кв.3 адреске чурттап турган.

20 июнь 1937 чылда по обвинению в участии совет ёзуга удур башкир националистиг организация тудуп хоругдаан турган. 27 сентябрь 1937 чылда боолап өлүрген.

Орнукшуткан чери — Москва, Донское кладбище.

1957 чылда агарткан.

Парлаан чүүлдери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Из истории революционной Башкирии // Былое Урала. — 1924. — № 4. — С. 188—197.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Майык:Власть в Башкирской АССР