Кол арын

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр

Солун чүүл:

Кежээки тыва оюннар

Шаандан тура бистиң өгбелеривис кышкы узун кежээлерде, дең чырыынга ойнап - хөглээри, боттарын чалгааратпас оюн - тоглаалары хөй турган. Аңаа аалдың улуг-бичии улустары шупту киржир турган. Ындыг болгаш салгалдар аразында харылзаа дыка быжыг турган. Улуг улус уругларынга боттарының билири оюннарын болгаш, аас-чогаалдың чүзүн-бүрүн хевирлерин шуут дорт дамчыдып бээр чаагай чаңчылдыг турганы ол-дур.

Амгы үеде салгалдар аразында харылзаа дыка-ла ырап, улуг улус-биле ажы-төлүнүң аразында харылзаазы дыка-ла чидип бар чыдар. Уруглары-биле кады бир-ле чүвени кылып, сеткилинден чугаалажыр үе көңгүс эвээжээн. Кежээ болурга-ла, улус улус телевизор мурнунга олуруптар(чыдыптар), а уруглары компьютер мурнунга олурупкаш, орай дүнеге чедир оон турбас апарган. Улуг улустуң сонуургалын төнчү чок сериалдар долузу-биле эжелеп алган, а уруглары ону сонуургавас болгаш, оларның сонуургалдары көңгүс өске. Ооң соонда, ажы-төлүнүң сагыш-сеткилинде чүү дойлуп чоруур дугайында сонуургалдан, көрүп турары хөй санныг сериалдарында маадырларның салым-чолу дээш сагыжы аарып, уламчызын четтикпейн манап чоруурлар.

Оюннардан - кажык-биле янзы-бүрү хевирлерниң оюннары, даалылаар, шыдыраалаар, чинчи чажыржыр дээш оон-даа өске дыка солун оюннарны өг иштинге ойнаар турган. Ойнаарындан аңгыда, тывызыктажып, кожамыктап, ырлажып, дүрген-чугаалажып, бот-боттарынга коргунчуг чугаалар чугаалажып, азы болза тоолдажып тура кежээлеп турган дээрге, амыдырал дыка солун турган - дыр деп бодаар мен.

Долузу-биле номчуур...Тыва Википедияже кирип моорлаңар!

Эки хүннүң мендизи-биле, эргим өңнүк!
Тыва Википедия дээрге Википедия деп делегей деңнелдиг интернет-энциклопедияның бир кезээ-дир. Тыва Википедия болза тыва дыл кырында үндезилеттинген эң баштайгы энциклопедия болур. Ол хостуг болгаш ажык, а чүл дээрге күзелдиг кижи бүрүзү бүрүткетпейн-даа эдип, немеп, бижип болур бооп турар. Оон аңгыда Тыва Википедия тыва дыл интернет четкизинге нептерээринге дөмек болуп турар. Тыва дыл сайзыраарынга, четкиге делгереңгей болурунга, эртем-билиг талазынга хөгжүүрүнге, ажыглалче хөйү-биле киреринге база тыва дылдыг ниитилелдиң дем каттыжарынга, сайзыраңгай болурунга Тыва Википедияның салдары дыка улуг.

Ынчаңгаш, бир эвес сен тыва дыл читпезин, ам-даа улай хөгжүп-сайзыразын, нептерезин деп бодаар болзуңза Тыва Википедияның сайзыраарынга дузала, өңнүк! Энциклопедияны бижиирде эртем-билиглиг болуру албан эвес, ону школачы-даа, сургуул-даа, ажыл чок-даа, эртемден-даа кижи бижип болур. Тыва дылды долузу-биле билири база албан эвес. Чүге дизе Тыва Википедия ажык болгаш хостуг: ону күзелдиг кижи бүрүзү эки туразы-биле бижип болур. Ынчаңгаш, эргим өңнүк, Тыва Википедияга бичии-даа бол үлүүң киир! Тыва Википедияның сайзыраарынга дузала!

Бир эвес сен Википедияны ам-даа чедир билбес азы бир дугаар кирип турар болзуңза Орус Википедияже киргеш, канчаар ажылдап, бижип эгелээриниң дугайында, база канчаар ону ажыглап болурунуң дугайында «Справкадан» номчуп болур сен. Оон ыңай, Викиге ажылдаарының дугайында ВикиНомдан база номчуп болур сен.

Хүндүткел-биле, Тыва Википедияның авторлары!

«Вконтактеде» Тыва Википедияның бөлүү: vk.com/tyvawiki

Чугула херек программалар


Википедия дээш юридиктиг болгаш техниктиг харыысалганы Викимедиа Фондузу хүлээттинген.

Фондунуң эжи — НП «Викимедиа РУ», ооң сорулгазы болза Викимедианың төлевилелдерин Россияның девискээринге нептередири.

Чаа киржикчилер Удуртукчулардан болгаш өске киржикчилерден дуза ап болур. Оон ыңай өске аргаларны сонуургаңар Википедия-биле харылзаа.