Волошина, Вера Даниловна

Википедия деп сайттан

Ве́ра Дани́ловна Воло́шина  (1919 чылдын сентябрь 30, Томск губерниязынныӊ Кузнецк уезидизи, Щегловск хоорай, Россия — 1941 чылдын ноябрь 29, Москва облазы, Наро-Фоминск району, Головково суур) — Барыын фронтуннуӊ разведка-диверсия кылыр бѳлуктүн кызыл шеригжизи, Россия Федерациязынныӊ маадыры (1994).

Допчу-намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Щегловск хоорайга 1919 чылдыӊ сентябрь 30-де тѳрүттүнген.(амгы Кемерово) Шахтёр болгаш башкы улустарныӊ ѳг-бүлезинге тѳрүттүнген. Бир дугаар класстан эгелеп спорт биле эдержип эгелээн: гимнастика, чиик атлетика. Улуг класстарга хоорайнын бедиин шураарынга бирги чери дээш маргылдаага чемпионнап каан. 1937 чылда Москваже кѳшкеш, школаны дооскан соонда Күрүненнин топ күш-кулььтура институдунче кирген. Шыӊгыы кылдыр адыгжы, чурукчу, шулукчу профессияларны сонуургап турган.

1935 чылда скульптор болгаш чурукчу И.Д.Шадр күрүнеден даалга алган: дыштанылга чери - «Парк культуры и отдыха имени Горького» Аӊаа чыынды дурзулерни тудуп кылыр. Күш-культура институдунга ол Волошинаны кѳруп каан. Чурукчу уругдан дурзулеп тургаш ол паркта «Девушка с веслом» - деп статуяны кылган. Статуя ЦПКиО-ныӊ кол кирер эжиинде, фонтаннар аразында турар. Бир дугаар курска Волошина кышкы спортчу лагерьже чорупкан. Аӊаа донгаш аараан соонда, уруг куш-культура институдун каапкан. Дараазында кирген чери «Московский институт советской кооперативной торговли». 1940 чылда Чкалов аттыг аэроклубче курсант кылдыр база кирген. Ужудуп ѳѳренип алган ужар-хемези И-153 «Чайка». Уруг парашют биле шурап ѳѳренип база турган. 1941 чылда уруг 3 дугаар курстун шылгалдаларын дужаагаш, Москва чоогу Загорскче шенелде ажылдаже чорупкан. Ада-чуртун Улуг дайыны эгелээрге уруг Москва чоогунга онгар казар, камгалал ажылдарга дузалашкан. Оон эки тура биле Кызыл шеригже кирип алган. Барыын фронтуннун Кызыл Армиязынныӊ №9903 шериг кезээнниӊ разведка салбырынче кирген. Бир дугаар дайынчы даалгазынче 1941 чылдын октябрь 21-де унген. Оон соонда алды катап чедиишкинниг чорааш келген. 1941 чылдын ноябрьда № 9903 шериг кезээнче немелде дайынчылар келген, оларнын аразында Зоя Комадемьянская бар болган. Уруглар найыралдажы бергеннер. 1941 чылдын ноябрь 21-де ийи диверсант бѳлүктер тускай даалга кылыры биле дайызынныӊ турар девискээринче чорутканнар. Барып дайызыннарныӊ турар черлерин ортедир, чазылдырар суурлары: Анашкино, Петрищево, Ильятино, Пушкино, Бугайлово, Грибцово, Усатново, Грачёво, Михайловское, Коровино. Бѳлуктер орук ара дайызынга таварышкаш, кезек тулчуушкун соонда, ийи чарлы бергеннер. Зоя суг Петрищево суурже углааннар. Веранныӊ бѳлүү Якшино, Головково суурже углааннар, ынчалза-даа катап дайызынга таварышкаш тулчуушкунга киржиир ужурга таварышканнар. Вера тутурган соонда немец-фашистерге Зоя Космодемьянская дег шаажыладып ѳлүрткенин дайын соонда ол суурлар чуртакчылары дыӊнаткан. Шаажылаан чери Головково совхоз. Фашистер Вераны азып каар мурнунда дыка ур хилинчектеп шаг болгннар. Вера дүжүп бербээн. Уругнун мага-бодун чүгле Кызыл шериглер суурну хостап алырга дүжүрген. Вераны азып каан хунде Зоя Космодемьянскаяны база аскан турган. Дайын үезинде Вераныӊ таныжы Совет Эвилелиннин маадыры Юрий Двужильный база чок болган. Кемерово хоорайда Вера Волошинаннын кудумчузу Совет Эвилелинин маадыры Юрий Двужильный кудумчузу биле ужуражып чыдар.

Шанналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Герой Российской Федерации (6 мая 1994)
 • 27 января 1966 чылдын январь 27-де «Правда» солунга Георгий Николаевич Фроловтун «Орден дочери» - деп очериги унген. Сентябрьда ССРЭ-нин Дээди човулел секретары М. П. Георгадзе  «орден Отечественной войны I степени» хавыязын Веранын авазынга дамчыдып берген.

Музейлери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Кезек экспозиция Наро-Фоминск хоорайда музейде.
 • Клуб «Память» Крюково суур Наро-Фоминск району
 • «Музей имени Веры Волошиной и Юрия Двужильного» (Кемерово хоорай, школа № 12)
 • «Музей истории кооперации в Российском университете кооперации» (г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30)

Литературазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Фролов Г. Н. Вера Волошина. — М.: Воениздат, 1976.
 • Фролов Г. Н. Остались молодыми: Вера Волошина. Юрий Двужильный: Документальные повести. — Кемерово: Книжное издательство, 2002. — 319 с.

Шѳлүлгелер.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Волошина, Вера Даниловна. Сайт «Герои страны».
 • Сайт Дарьи Верясовой "Как Зоя"
 • Неизвестные эпизоды известных сражений Великой Отечественной войны
 • Названая сестра Зои Космодемьянской // «Парламентская газета»
 • О подвиге и подлости // «Красная звезда»