Давыдова, Анастасия Александровна

Википедия деп сайттан

Майык:Художник Анастасия Александровна Давыдова (7 марта 1927 — ?) — Тыва АССР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, РСФСР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1927 чылдың март 7-де Красноярск крайның Таштып районунуң Абазага ажылчын өг-бүлеге төрүттүнген. Ачазы Абазаның шуткулга заводунга машинистеп ажылдап турган, авазы — өг-бүлезин карактап чораан. Ада-иези эрте чок болган, Красноярск крайның уруглар бажыңынга кижизиттинген. Аңаа тургаш, номчуурунга хандыкшаан. Сес класс школазын дооскаш, 1945 чылда Тывага угбазы-биле кады келгеннер. Тывага келгеш, А. С. Пушкин аттыг Национал библиотекага номчулга залының библиотекарьлап ажылдай берген. Тускай эртеми чок-даа болза, бот өөредилге-биле болгаш кады ажылдап турар эштеринден өөренип ап чораан. 1950 чылда областьтың өөреникчилер курстарын дооскан, ооң соонда, 1953 чылда, Кызылдың педагогика училищезин, а 1963 чылда Кызылда педагогика институдунуң орус дыл болгаш чогаал факультедин дооскан. СЭКП-тиң хоркомунуң библиотеказынче ажылдаары-биле чалаттырып турган. 1959 чылдың февральда область библиотеказынга катап эглип келгеш, номчулга залының улуг библиотекары апарган, а 1961 чылдың марттан тура хандырылга килдизиниң эргелекчизи апарган. 1970 чылдан 1983 чылга чедир А. С. Пушкин аттыг Республиканың библиотеказының директору чораан.

Ажыл-ижи[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Кызылда уран чүүл училищезиниң библиотека салбырының күрүне комиссиязының даргазы база абитуриентилер хүлээп аар комиссияның кежигүнү чораан. 1970 чылдарда Анастасия Александровна хөй-ниити библиотекаларын чаңгыс-аайлаан, ооң түңнелинде эртем-практиктиг конференция болуп эрткен, библиотека ажылының аңгы-аңгы адырларынга хамаарышкан элээн каш мурнакчы дуржулгалыг школалар (МДШ) ажыттынган, респбликаның бибилиотекаларының фондуларын база каталогтарын библиотека-библиографтыг бөлүктээшкинче киирер ажыл чоруттунуп эгелээн, Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң библиотекалары-биле ажыл чергелештинген. 1983 чылда пенсияже үнгеш, Бүгү Россия чергелиг театр ниитилелиниң Тывада салбырынга (БТН, амгы Театр ажылдакчыларының эвилели, азы ТАЭ) библиотекарьлап 22 чыл ажылдаан.

Шаңналдары, алдар ады[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Тыва АССР-ниң Дээди Чөвүлелиниң Президиумунуң хүндүлүг бижии (1967)
 • Республиканың күрүнениң албан черлериниң профэвилелиниң Президиумунуң хүндүлүг бижии (1983)
 • «Күш-ажылдың хоочуну» медаль (1983)
 • «В.И. Ленинниң төрүттүнген хүнүнден бээр 100 чыл оюн демдеглээн шылгараңгай күш-ажыл дээш» деп юбилейлиг медаль (1970)
 • «Ада-чурттуң Улуг дайынынга (1941-1945 чылдар) тиилелгениң 50 чыл ою» деп юбилейлиг медаль (1995)
 • «1973 чылда социалистиг чарыштың тиилекчизи» деп демдек (1974)
 • Тыва АССР-ниң культуразының алдырлыг ажылдакчызы (1972)
 • РСФСР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы (1982)

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Разумова Л. Давыдова Анастасия Александровна : 75 лет со дня рождения / Л. Разумова // Люди и события. год 2002 : указ.-календарь на 2002 год. — Кызыл, 2001. — С.24-26.
 2. Ховалыг Э. Видеть в людях только хорошее : [ о А. А. Давыдовой] / Э. Ховалыг // Тувинская правда. — 2002. — 7 марта.
 3. Люндуп Т. Анастасия Александровна Давыдова : 85 лет со дня рождения / Т. Люндуп // Люди события. Год 2012 : указ.-календарь по Туве на 2012 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. Тыва; сост. : Л. М. Чадамба, Е. М. Ак-кыс. — Кызыл, 2011. — С. 21-22.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

О Давыдовой Анастасии Александровне