Перейти к содержанию

Дипломаттыг миссия

Википедия деп сайттан

Дипломаттыг даштыкы төлээ чери, дипломаттыг миссия, дипмиссия — кандыг-бир күрүнениң өске күрүнеде төлээлекчизи азы херектеринге бүзүреттирген кижиниң удуртулгазында доктаамал дипломаттыг төлээ чериниң хевири. Дипломаттыг даштыкы төлээ черин онза болгаш бүрүн эргелиг элчинден каш удаа куду ат-дужаалдыг дипломат удуртур болганда, дипломаттыг даштыкы төлээ чериниң эрге-байдалы элчин черинден каш удаа куду болур.

XIX чүс чылда дипломаттыг даштыкы төлээ черлерин колдуунда бичии чурттарга тургузуп турган (ол аразында элчин черлерин улуг чурттарга ажыдып турда).

Амгы үениң дипломаттыг эрге-хоойлузунуң үзел-бодалындан ап көөрге, элчин чери болгаш дипломаттыг даштыкы төлээ чериниң аразында онза эрге, дээп болбас эрге талазы-биле үндезин ылгал чок бооп турар.

Чамдыкта "Дипломаттыг миссия" деп терминни чаңгыс удаа дипломаттыг даалга (тускай даалга азы онза даалга) кылдыр билип болур. Делегей хоойлу-дүрүмүнүң кандыг-бир субъектизиниң тускай бүрүн эргелиг төлээлекчизиниң (бөлүк төлээлекчилериниң) чаңгыс удаа дипломаттыг даалгазының күүселдезин чазактың азы даштыкы харылзаалар ведомствозунуң, азы чогуур делегей организациязының даалгазы-биле боттандырар. Ооң бир чижээ болза элээн каш араб чурттар биле Израильдиң аразында харылзааларны тургузарынче угланган.