Жемчужина, Полина Семёновна

Википедия деп сайттан

Полина Семёновна Жемчужина

Портрет
Төрүттүнген хүнү 28 февральдың (12 марттың) 1897
Мөчээн хүнү 1970 майның 1(1970-05-01)[1] (73 хар)
Чурт
Ашаа азы кадайы Вячеслав Михайлович Молотов[d]

Полина Семёновна Жемчужина (төрүмелинде ады Перл Соломо́новна Карпо́вская; 28 февральдың (12 марттың) 1897, Пологи[d], Екатеринославская губерния[d]1970 майның 1(1970-05-01)[1], Москва) — совет партия база күрүне ажылдакчызы, 3 дугаар Улусчу Комиссарлар Совединиң даргазы база даштыкы херектер министрниң ССРЭ Вячеслав Михайлович Молотовтуң кадайы[2].

1949 чылда күрүнеге удур өскерликчи чорук буруудадыр доктаалга тудуп хоругдаан база шөлүлгеже чоруткан, Сталинниң 1953 чылда өлүрүнге чедир арткан турган.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Файл:P.S.Zhemchuzhina-and-family.jpg
Вячеслав Молотов, Полина Жемчужина база оларның уруу Светлана

Суур Пологи Александровский уезд Екатеринославская губерния Россия империя (бо үеде Запорожская область Украина) еврей өг-бүлеге төрүттүнген. Адазы — Соломон Карповский, профессиязы даараныкчы. 1910 чылдан Екатеринославага таакпы фабриказынга папиросницалап ажылдап турган. 1917 чылдааптекага кассирлеп.

1918 чылда угбазы база акызы Перл Карповской подмандат Палестина даштыкы чуртче көшкен. Сөөлзүреди акызы АКШ көшкен база, ында Сэм Карп дег билдингир, Совет чазакка дуза көргүзүп турган, шериг суднону садып алыр чугаалажыышкынны кылып турган. Оон аңгыда ол «Car Export and Import Corporation» президент болуп турган, ССРЭ дамчыштыр американ бүдүрүкчүлерден шериг назначения материалдар садып алган[3]. Угбазы Жемчужина-биле 1939 чылга чедир чагаалажыышкынны чоруткан.

1918 чылда Перл Карповская РКП(б) кирген база Кызыл шериг, 12 дугаар шериг кезээнге политажылдакчызы турган, клубту эргелекчилеп турган. 1919 чылда Киевче чажыт ажылче чоруткан турган. Сөөлзүреди Харьковка эң-не баштай Полин Семёновна Жемчужина атка документилер алган Украинага чажыт ажыл башкарар дээш. Н. Меклер писал[4]:

Полина Семёновна Жемчужина, аныяк хөглүг херээжен, шериг госпитальдарының бир эмчи сестразы. Ол <…> большевиктерни «көөр хөңнү чок болган» база мадам Брунзель-биле кады шиитпирлиг чылча шавар «латыштар, еврейлер, кыдаттар база чрезвычаек» стратегтиг планнар бүдүрүп турган, Россияны ат кылган.[5]

1919—1920 чылдарда — Украина ЦК КП(б) херээженнер аразынга ажыл инструктору. 19201921 чылдарда — Запорожскунуң горком херээженнер килдизиниң эргелекчизи. 1921—1922 чылдарда — Москвада РКП(Б) Рогожско-Симоновский райкомунуң инструктору.

1921 чылда Вячеслав Молотовка ашакка барган. Иосиф Сталинниң кадайы Надежда Аллилуеваның чоок херээжен эжи апарган.

Эртемни рабфакка алган 2 дугаар МКУ (1923) база бир дугаар МГК (1925), Г. В. Плеханов аттыг Москваның улус ажыл-агыйы институду экономика факультединге өөренип турган (1925—1926).

19271929 чылдарда — партячейканың секретары. 1929—1930 чылдарда РКП(б) Замоскворецкий райкомга инструкторлап ажылдап турган. 1930—1932 чылдарда — парфюмер фабрика «Новая заря» директору. 1932—1936 чылдарда — дээди парфюмерия (трест ЖирКость) трестиниң эргелекчизи. Ооң соонда ССРЭ-ниң аъш-чем үлетпүр Наркомады удуртукчу албан-дужаалын ээлеп турган: июль 1936 чылдан — парфюмер-косметика, кылымал база саваң хайындырып бүдүрер үлетпүрнүң Кол удуртур начальниги, ноябрь 1937 чылдан — нарком оралакчызы.

19 январь 1939 чылда наркоматтан тускай ССРЭ-ниң балык үлетпүр Наркомат онзалап демдеглээн, бажынга Полина Жемчужинаны тургускан. Майык:Начало цитаты Сталин сам назначил Полину Семёновну наркомом рыбной промышленности — я был против! Она была единственным наркомом — женщиной по хозяйственным вопросам. Майык:Конец цитаты

Март 1939 чылдан — ЦК ВКП(б) кандидат кежигүнү. Ноябрь 1939 чылда посттан үндүрген балык үлетпүр Нарком база переведена начальником Главка пөс-таавы-галантерея үлетпүр Наркомат (1946 чылдан — Министерство) чиик үлетпүр РСФСР. Февраль 1941 чылда XVIII партконференцияга ЦК ВКП(б) кежигүн кандидат тургузуундан үндүрген.

Ада-чурттуң улуг дайынының езинде база соонда 1942 чылдан Еврей антифашист комитет идепкейлиг ажылдап турган. Май 1948 чылда Жемчужина РСФСР-ниң чиик үлетпүр Министерство курлавырже үндүрген.

Арест база хоругдаары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Ада-чурттуң Улуг дайынының соонда бак көөрү дегген.

1948 чылда на приёме по случаю 31-й годовщины Улуг Октябрь социалистиг революция, данном Молотовым для аккредитованных Москвада даштыкы дипломаттар, Жемчужина Израильдиң элчини Голдой Меир демонстративтиг оспаксыраан база аңаа идишке медээлээн (Жемчужина эки билип турган): «Мен — еврей кызы». Ооң соонда ол чүүлдүгзүнүп отозвалась Меир Москваның хоральной синагога баарының дугайында, элчинге байырлал ужуражылга тургусан, а чарлып чоруурда, Израильдиң чонунга аас-кежикти күзеп турар, онзалап демдеглээн, бир эвес аңаа будет эки — будет хорошо база арткан делегейде еврейлерге[6].

Новодевичье чевегде Жемчужинаның хөөрү

29 декабрь 1948 чылда Полина Жемчужина партиядан үндүрген, а 29 январь 1949 чылда тудуп хоругдаан база буруудаткан в том, что «на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами». Ийи ай болгаш ооң ашаа Вячеслав Молотов даштыкы херектер министр албан-дужаалындан хостаан база бодунуң улуг кезек салдарын чидирген. Оон аңгыда ооң ряд төрелдерин тудуп хоругдаан — акызы Карповский А. С. База угбазы Лешнявская Р. С., чээннери Штейнберг И. И. — ССРЭ-ниң ужар чүүл үлетпүр Министерство № 339 дугаар заводтуң директору, база Голованевский С. М. — ССРЭ-ниң балык үлетпүр Министерствозунуң Кол удуртур лесотарной үлетпүр начальниктиң кадрларга дузалакчызы. Лешнявская база Карповский хоругдаттырган кижилер, «не выдержав применённого к ним режима»[7], кара-бажыңга чок болганна.

29 декабрь 1949 Особым совещанием при МГБ ССРЭ 5 чылга ссылки Кустанайская область шииткел.

Январь 1953 чыла, при белеткел чаа ажык чорулга, шөлүлгеге тудуп хоругдаан база Москваже шилчиткен. Херекте ооң сөстери хевээр арткан: «Как правительство решило, так и будет»[8].

Сталин өлген соонда, дараазында хүн ооң соонда похорон, 10 март[9] 1953 чылда Лаврентия Берияның дужаалы ёзугаар хостаан база реабилитирована, база өскелери дег, ооң херээнге эрткеннер. Партияга катап тургускан хуусаа шөлүлгеге партия стажын киир санаан.

Шынчы сталинистка артып каан. Молотовтарның өг-бүлезинче 1960 чылдарның ортан үезинде барган Светлана Аллилуева сөөлзүреди сактып турган[10]: Майык:Начало цитаты Полина меңээ чугаалап турган: «Сээң адаң гений. Ол бистиң чуртта беш дугаар колоннаны узуткаан, база кажан дайын эгелээрге, партия биле чон чаңгыс аай турган. Теперь больше нет революционного духа, везде оппортунизм». Их дочь и зять молчали, опустив глаза в тарелки. Это было другое поколение, и им было стыдно… Майык:Конец цитаты

Москвага 1 май 1970 чылда чок болган. Новодевичье чевегге орнукшуткан, 1986 чылда чанында ооң-биле ашаа орнукшуткан турган.

Кино боттандырары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. 1,0 1,1 https://web.archive.org/web/20120428202321/http://www.knowbysight.info/ZhZZ/02566.asp
  2. Жемчужина Полина Семёновна (Карповская Перл Семёновна)  (чедимчок шөлүг — төөгү). Хынааны 2010 Чеди айның 24. Архивтээн 2012 Дөрт айның 28.
  3. Sutton--Western-Technology-1930-1945.
  4. Каталог РНБ
  5. Феликс Чуев. Ошибка: не задан параметр |эге ады в шаблоне {{парлаан чүүл}}. — ISBN 978-5-907149-23-6.
  6. Костырченко Г. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М., РОССПЭН, 2009. С. 179—180.
  7. «Официально ничего сделать нельзя» // Коммерсантъ
  8. Радзинский Э."Последний Триллер — Сталин"
  9. Этингер Я. Я. Это невозможно забыть: Воспоминания. М., 2001.
  10. Светлана Аллилуева. Двадцать писем к другу. — " Copex Establishment ", 1967.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]