Жигуленко, Евгения Андреевна

Википедия деп сайттан

Евгения Андреевна Жигуленко (1920 чылдың декабрь 1 — 1994 чылдың декабрь 27) — 2 дугаар Белоруский фронтуннуң 4 дугаар агаар армиязынның дүнеки бомба октаар авиация 46 дугаар гардейский дивизиянның звено командири. Гвардии майор, сѳѳлзүредир — режиссёр, артист, сценарист. Совет Эвилелинниң маадыры.

Допчу намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Родилась 1 декабря 1920 чылда декабрь 1-де Краснодар хоорайга, ажлчын кижинниң ѳг-бүлезинге тѳрүттүтнген. Краснодар крайның, Тихорецк Ленин аттыг демир орук №34 ортумак школазын дооскан. Дирижаблестроительный институтка ѳѳренип чораан. (Московский авиационно-технологический институт). Москанның аэроклубка ужудукчу кылдыр ѳѳренген. Кызыл Шеригде 1941 чылдың октябрьдан тура. Гвардии лейтенант Е. А. Жигуленко 1944 чылдың ноябрга чедир 773 дүнеки дайынчы ужудуушкунну кылган. Дайызынга хѳй чидиригни кылган. Соет Эвилилелинниң Дээди Соединниң айтыышкыны биле 1944 чылдың февраль 23-те «дайынчы хүлээлгезин үлегерлиг күүсеткени дээш» Совет Эвилелинниң Маадыры атты дывыскан. Дайын соонда. Совет Эилелинниң Чепсектиг күштеринниң одуругларынга хүлээлгезин уланчылаан. Ыракы Чѳѳн чүкче штурман кылдыр ужудуп турган. 1955 чылда бот-ѳѳредилге-биле Военно-политическая академия имени В.И.Ленина - дооскан. Халашкан соонда Сочи хоорайга чуртап турган. Ажылдап турган ажылдары: лектор, Хоорай совединниң депутаты, Горком профсоюз даргазы, хоорайның культуры баштаар черинниң даргазы. Хоорайның хѳй-нитии чурталгазынга идекпейлиг киржип, делгелге залы, концертно-театральный зал «Фестивальный» - дээн ышкаш черлерни тургускан. Жигуленко Е. А. «Праздников песни» в г. Сочи - деп байырлалдың эгелекчизи. 1970 чылда Москва хоорайже кѳшкен. РСФСР-ниң Культура Министерствозунга ажылдап турган. 1975 чылда «Голубого огонька» дамчыдылгазынга чарлакчылаан, 1976 чылда Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова - деп ѳѳредилге черин дооскаш, режиссёр кылдыр М. Горький аттыг киностудияга ажлдап турган. 1981 чылда «В небе „ночные ведьмы“» - деп кино тыттырган. 1984 чылда кино - «Без права на провал». Москага чуртап турган. 1994 чылда, фераль 27-де чок болган. Троекуроская хѳѳрүнде ажааган.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Медаль «Золотая Звезда» (№ 4854).
  • Ленин ордени.
  • 2 орден Красного Знамени
  • 2 орден Отечественной войны 1-ги чаданның
  • 2 орден Красной Звезды
  • Медальдар.

Медээлер дѳзү.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]