Перейти к содержанию

Зенькова, Ефросинья Савельевна

Википедия деп сайттан

Ефросинья Савельевна Зенькова

Төрүттүнген хүнү 1923 декабрьның 22(1923-12-22)
Төрүттүнген чери
Мөчээн хүнү 1984 апрельдиң 19(1984-04-19) (60 хар)
Мөчээн чери
Хамаатызы (албатызы)
Шаңналдары

Ефросинья Савельевна Зенькова (белор. Ефрасіння Савельеўна Зянькова; 1923 чылдыӊ декабрь 22 — 1984 чылдыӊ апрель 19) — Ада-чуртун Улуг дайынынныӊ киржикчизи, фашистерге чажыт удурланыр «Юные мстители» организациянныӊ удуртукчузу, Совет Эвилелинин Маадыыры (1.07.1958).

Допчу-намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1923 чылдыӊ декабрь 22-де Витебск облазынныӊ Шумилин районунга Ушалы суурга тараачын кижинниӊ ѳг-бүлезинге тѳрүттүнген. 1945 чылдан тура ВКП(б) кежигүүнү. Школа дооскан соонда (ФЗО) даараныр фабрикага ажылдап турган. Дайын үезинде Обком коммунистиг партияннын эжелеттирген девискээрге фашистерден чажыт ажылдап турган составынга база К.Е. Ворошилов аттыг партизан отрыдынныӊ удуртулгазынныӊ составынга турган. Чажыт ажылдакчылар Оболь суурга (Шумилин району) турган фашистерниӊ гарнизонунга удур ажылды чорудуп турганнар. Олар 21 диверсиялыг операцияны чоруткан болгаш электри ѳртээлин, тууйбу заводун, пѳс заводун узуткааннар. Шыгжамырларга чыып каан, Германияже чорударынга белен хѳй пѳс болгаш янзы-бүрү материалды чок кылганнар. 1943 чылдыӊ август 28-те комсомолчуларныӊ чажыт организациязынга калбаа-биле кара-бажыӊнаашкыннар эгелээн турган. Хѳй туттурган комсомолчулар боолатырып шиитиргеннер. Зенькова ол үеде ырак Галушанинода турар партия райкомунга чораан. Ээп келгеш, болган байдалды сайгаргаш, партизан отрядынче чоруй барган турган. . ССРЭ-нин Дээди чѳвүлелиннин Президиумуннун дужаалы-биле 1958 чылдын июль 1-де Зенькова Ефросинья Савельевнага Совет Эвилелиннин маадыры атты тывыскан. Медаль «Золотая Звезда» (№ 11112). Дайын соонда Витебске чуртап турган. 1984 чылдын апрель 19 чок болган. Витебсктин Мазурин хоорунде ажааган.

Шаӊналдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 11112);
  • орден Ленина;
  • орден Отечественной войны I степени;
  • орден Красной Звезды.
  • Арткан медальдары:
  • медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
  • юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
  • юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Витебск хоорайнын хундулуг чуртакчызы. (1976).

Шѳлүлгелер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]