Перейти к содержанию

Индияның хөй арынныг бурганнары

Википедия деп сайттан

Чангыс дазылдан.

Биске эң-не көскү чижек дээрге: орус православ шажынның язычество-биле холбаазы.

Христианство биле иудаизмге бодаарга индуизм болгаш буддизм аразында быжыг харылзаалыг.Чаа келген бурганнар эрги бурганнар-биле эптиг найыралдыг чурттап турарлар. Чаа шажыннар эрги шажыннардан үнүп турар болгаш олар биле кожалажып чурттап турар. Индияда дараазында чүүлдерге бүзүреп турар: каш-даа бурган турбаан болза, олар шупту - октаргайның күзели-биле болгаш бодалы-биле болуп турар, оларны Брахман дээр. Ооң-биле алырга бурганнарның хөй кезии хөй-хөй боттандырылгаларлыг. Кандыг-даа кижи, атеист, традициялыг шажыннарга чүдүп турар, азы оон-даа өске шажыннарга чүдүп турар кижи ол күштүң бажында турар болгаш, ону билбейин турар-даа болза Брахманга чагыртып турар. Моортан алырга - индилерниң шажынга негелде чогундан өске чуртталганың аңгы-аңгы кезектеринче кире берген тускай амыдыралдың философиязы, олар болза бөдүүн чуртталгадан кезээде аңгылатынбас.

Индияның Раджостан районунда Пушкар хоорайда Брахма бурганның хүрээзи

Эрте-бурунгу ведизмден философтуг шажын төрүттүнүп келген - брахманизм.

Брахманизм - Брахман чаякчы бурганны ханы хүндүлээри. Брахманизм дараазында индуизмни чаяган. Индуизм аңгы-аңгы угланыышкыннарга чардынган. Оларның аразында ылгал - хөй бурганнарның аразында ортузунда кайы бурган турары.Ол угланыышкында индуизм өске монотоеистиктиг шажыннарга чоок болуп турар, олар чаңгыс бурган барынга бүзүреп турарлар.

Индуизмниң угланыышкыннарының аразындан дараазында кол угланыышкыннарны аңгылап болур:

Шиваистер - кол бурганны Шива бурган деп турар. Өртемчейни эр кижиден эгелеп турар деп чүүлге бүзүреп турар.

Шактистер - кол бурган Шакта (Парвати). Шиваның өөнүң ишти. Өртемчейни кыс кижиден эгелеп турар деп чүүлге бүзүрелдиг.

Вайшнавистер - кол бурган Вишну.

Кришнаистер - кол бурган Кришна, Вишнаның черде бир хевирлериниң бирээзи.

Дөзү:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Энциклопедия быстрых знаний "Религии мира".