Перейти к содержанию

Качуевская, Наталья Александровна

Википедия деп сайттан

Наталья Александровна Качуевская

Төрүттүнген хүнү 1922
Төрүттүнген чери
Мөчээн хүнү 1942 ноябрьның 20(1942-11-20)
Мөчээн чери
Хамаатызы (албатызы)
Ажыл-херээ военнослужащая
Шаңналдары
Герой Российской Федерации

Ната́лья Алекса́ндровна Качуевская (1922 чылда, Москва — 1942 чылдыӊ ноябрь 20, Хулхута суур, Черноземель улузу, Калмык АССР) — 105 дугаар гвардия адыгжы полугуннун санинструктору (34 дугаар гвардейжи адыгжы дивизия, 28 дугаар армия, Сталинград фронтузу), гвардия кызыл шеригжи, Россия Федерациязынныӊ Маадыры (чок болганда)

Допчу-намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1922 чылда Москвага Александра Леонидовна Спирова (1901—1998) биле Александр Израилевич Лебединскийлернин ѳг-бүлезинге тѳрүттүнген. Оларнын ѳг-бүлезинге дѳрт ажы-тѳл турган. Авазы Ростова-на-Дону чуртуг артист, бүгү назынында шупту оперетталарга кол рольдарны ойнап каапкан болгаш документалтыг «Наташа» (1970) - деп турар уруунуӊ дугайында киноннуӊ автору. Ол база сактыышкыннар номун чок апаар мурнунда чырыкче үндүрген болуп турар «Принцесса Брамбилла и поэт» (2013). Авазынныӊ ийи дунмалары база артистр ( оларнын бирээзи билдингир Августа Леонидовна Миклашевская, Камерлиг театрнын артизи. Ол театр Есенинин шүлүүнге моон шиилерни ундурген «Исповедь хулигана») Фридрих Энгельс аттыг №85 школага ѳѳренип турган. Он дугаар классты алдын медаль биле дооскан. ГИТИС-те М.М.Тархановтун мастерскаязынче кирерин кузээн. Ада-чуртун Улуг дайыны эгелээрге ийиги курска турган. Фронтуже үнүп турган артистер бѳлүүнүн бирээзин баштап турган. 1942 чылда саниструкторлар курзун дооскаш, эки тура биле фронтуже чорупкан. Анаа баргаш 105 дугаар гвардиялыг адыгжы полугуннун санинструктору апарган. Госпитальга партизан отядынын командири Павел Качуевский биле таныжып алган. Удаваанда ѳгленип алганнар. Ашаа - катап партизан отядынче, а уруг Сталинград фонтузунче чоруттурганнар. Фронтуже чоруур мурнунда ашааннын фамилиязын ап алган. Дзержинский аттыг партизан отядынныӊ командири Павел Качуевский 1942 чылдыӊ июль 4-те немецтерниӊ кожунче халдаашкын үезинде чок болган.

Натальяннын маадырлыг чоруу.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

20 ноября 1942 чылдыӊ ноябрь 20-де удур шавар халдаашкын уезинде, Хулхута суурнун чоогунга деӊ эвес сегиржип алыышкынга Наталья 20 дайыынчынны амы-тынын камгалап каан. Дайызыннар балыгланган солдаттарныӊ чаштып чыткан черин бүзээлеп эгелээрге, Наталья оларныӊ биле ден эвес тулчуушкунну кылган. Кажан немец автоматчиктер чоокшулап келирги, ѳѳлгу октарын аткаш, граната-биле бүзээлеп келген дайызыннарны боду-биле катай чазылдырыпкан. Хулхута суурдан ырак эвесте ажаап каан. Сѳѳлзүредир уругнун мага-бодун Яшкуль суурга 593 дайынчыларнын аразынга эккеп ажааган. Совет Эвилелинин Маадыры атты Россия Федерациязыннын дужаалы-биле 1997 чылдыӊ май 12 тывыскан. №472 «Немец-фашистиг эжелекчилерге удур дайынга маадырлыг чоруу дээш».

Тураскаалдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1960 чылда уругнун ады биле Москвада кудумчу адаан. (Косино-Ухтомский район (ВАО) Москвы). Уругнун ѳлген чери, Хулхута чоогунда тураскаал бар. Качуевскаяннын ады биле 1972 чылда ажыттынган бичии планетаны адаан. (2015 Kachuevskaya). Москвада, Волгоградта и Астраханьда кудумчу аттары. Москваннын школы №1239 , хериминнин иштинде тураскаал. Москванын Измайлов парыгында тураскаал.   Яшкулада, (райцентр Калмыкии) мемориалдыг самбыра. 1961 чылда уругнун хоорун ынаар кожурген. Волгоградтын кажыыдал Пантеонунда уругнун ады бар. «Поречье» дээр Звенигородтун чайгы дыштанылга лагеринде шугум чыскаалы санында уругнун адын адап турар. (Наталья анаа вожатыйлап турган) И. А. Пензов «Подвиг комсомолки Наташи Качуевской» (1971) -деп кинода база  И. М.Балдинаннын «Героиня Сталинградской битвы Наташа Качуевская» (1984) - деп киноларда Натальяннын маадырлыг чоруун коргузуп турар.

Литература[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Загрязкина Н. Н. Наташа Качуевская // Пионерские вожатые Москвы 1941-1945 годы. — М.: Классикс Стиль, 2005. — 95 с. — ISBN 5-88149-206-4.
  • Астраханцы — Герои Советского Союза. Астрахань, 2000.
  • Письма с фронта. Наташа Качуевская // ... Сражалась за родину: письма и документы героинь Великой Отечественной войны / сост. И. Н Минаева, Б. П Тихомиров; соавт. Л. Чижова. — М.: Мысль, 1964. — 367 с.
  • Н. Кондакова (Лымарь). Александра Леонидовна Спирова — Горячие строки // Мужество, отвага и... любовь. Сборник. — М.: Палея, 1997.
  • Качуевская, Наталья Александровна (1922—1942), студентка Московского института театрального искусства им. А. В. Луначарского, участница Великой Отечественной войны. ЦМВС, 50 ед. хр., 1941—1942.

Шѳлүгелер.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]