Перейти к содержанию

Киргиз чон

Википедия деп сайттан

Киргиз чон (түрк бижиинде: 𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕 ) боттарын кыргыз дээр; хөйнүң санында кыргыздар болур) — Барыын Тянь-Шань-Памир дагларында чурттап турар чон[1].

Киргиз дыл. Кыпчак дылдар бөлүүнге хамааржыр.

Чоннуң асс-чогаалында «Манас» деп тоол кончуг делгереңгей. «Манас» деп тоол үш кезектиг: «Манас», «Семетей» биле «Сейтек». Ол тоол миллион одуруглуг, эң улуг тоол бооп ол Гиннес номуче киир бижиттирген. ЮНЕСКО ону кижи төрелгеттениң эртинези деп санааш бодунуң камгалалынга алган.

Исламның суннит хевири.

  1. Орус төөгүчүлер шаандагы кыргыстарны «Кыргыз» деп сөс-биле адаар боорга, улусту будавазы-биле Барыын Тянь-Шань-Памир дагларында чурттап чоруур мусульманнарга хамаарыштыр тускай «Киргиз чону» деп арын ажыдып каан. Бо таварылгада ол чонга хамаарыштыр орус орфографияны ажыглаза чогуур дур.
  1. Большая советская энциклопедия: В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978. (чедимчок шөлүг)
  2. Киргизы