Перейти к содержанию

Краснова, Клавдия Фёдоровна

Википедия деп сайттан

Клавдия Фёдоровна Краснова

Төрүттүнген хүнү 1925 майның 2(1925-05-02) (99 хар)
Чурт

Клавдия Фёдоровна Краснова (төр. 1925 чыл) — совет көдээ ажыл-агый бүдүрүлгениң бүдүрүлге мурнакчызы. Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры (1949).

2 май 1925 чылда көдээ суур Глинке Алтай крайга төрүттүнген. 1930 чылда беш харлыг назынында өскүс арткан база уруглар бажыңынга кижизиттирип турган, аңаа баштайгы эртемни алган.

1942 чылдан дайын үезинде, К. Ф. Краснова бодунуң күш-ажыл ажыл-чорудулгазын В. И. Ленин аттыг колхозка Совет районга эгелээн — махорочный плантациялар колхозчузу, ооң соонда хлеб өстүрүп турган база саанчылап ажылдап турган. 1948 чылда тараа культуралары өстүрер хову ажылы звенозун удурткан база кызыл-тас дүжүдүн алган 29,7 центнер гектардан 27 гектар шөлге база көк-тараа 29 центнер гектардан 22 гектар шөлге.

20 май 1949 чылда Президиум ССРЭ-ниң дээди Совединиң Чарлыы-биле «за получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1948 году» Клавдия Фёдоровна Красновага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль[1].

1953 чылдан 3 чылдың край көдээ ажыл-агый удуртур кадрлар белеткел школаны дооскан соонда, агроном мергежилди алгаш, «Путь к коммунизму» колхозка садоводческий бригаданы бригадирлеп ажылдап турган, а 1961 чылдан — «На страже мира» колхозта[1].

К. Ф. Краснова Алтайның край Совединиң улусчу депутаттар депутаттап соңгуттуруп турган. К. Ф. Краснова пенсияже үнген соонда дуглалыг Северск хоорайга чурттап турган Томск областьтка[2].

  1. 1,0 1,1 1,2 С. Кузоватов. Краснова Клавдия Фёдоровна (ru). Сайт «Герои страны». Хынааны 2020 Үш айның 8.
  2. Мэр Северска поздравил Героев. Дума ЗАТО Северска. Хынааны 2020 Үш айның 8.
  • Трудовая слава Алтая / В. М. Самотохин. - Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1985 г. — 223 с.

Майык:Герои Социалистического Труда