Лисицына, Анна Михайловна

Википедия деп сайттан

Анна Михайловна Лисицына (вепс. Anna Lisicina, Mihailan tütär; 1922 чылдыӊ февраль 14, Карелиянныӊ Житноручей суур, Карелдин Ажылчын Коммуназы, РСФСР — 1942 чылдыӊ август 3, Свирь хем — партизан, харылзаажы, Совет Эвилелиннин маадыры, Кызыл Сылдыс, Ленин орденеринин эдилекчизи.

Допчу-намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Карелиянын Житноручей суурга 1922 чылда тѳрүттүнген. Нациязы — вепсянка.  Рыбрека суурга ортумак школаны дооскан. 1938—1940 чылдарда Ленинградтыӊ библиотека технукумунга ѳѳренип турган. (азы Карелияннын культура училищези) Доозупкаш, Сегежтин район клувунга ажылдап турган. 1942 чылдыӊ июньда Анна Лисицына биле Мария Мелентьева финнерниӊ эжелеп алганы Шелтозёр районунче чоруттурган турганнар. Олар аӊаа немец-фашистерге удур чажыт удурланылга ажылын чорудуп эгелээннер. Эжелекчилер дугайыда херек медээлерни чыып, чажыт комитеттерниӊ чыглыр черин организастап турганнар. Оларнын кылган ажлынче дайызынныӊ күштеринниӊ дугайнда, чепсеклениишкини, оларнын угер боо турар черлери - дээш янзы-бүрү медээлерни чыып турганнар. Даалгадан дедир чоруп олура, Лисицына Свирь хемни кежип чыткаш, суга дуже берген. Чок болуруннуӊ мурнунда уруг маадырлыы-биле кызып чыткаш, эжинге, Мария Мелентьевага, чыып алган үнелиг медээлерин дамчыдып четтигипкен. Ол дээш ССРЭ-нин Дээди Чѳвүлелинниӊ Президиумунуӊ дужаалы-биле "Берген дайынчы даалганы үлегерлиг кылдыр күүсеткени, немец-фашист эжелекчилерге удур маадырлыг чоруу дээш" Лисицыноа Анна Михайловнага Совет Эвилелиннин маадыры атты тывыскан.(чок болганда)

Тураскаалдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Подпорожье хоорайда, Никольское суурда, Рыбрека суурда Подпорожск районунда Лисицынага тураскаалдар бар.  Петрозаводсктуӊ Рыбрека суурда, Никольское суурда, Ледмозеро (Карелия) суурда Лисицынаннын ады-биле кудумчуларны адаан. Петрозаводское культура училищези уругнун адын эдилээн, Шериг-Далай Министерствозунда уругнун адын эдилээн хеме бар. Геннадий Фиштин «Подруги» - деп очеркте, Александр Александрович Ивановтун «Это было в Карелии» - деп шииде Лисицына биле Мелентьева дугайында.

Шѳлүг[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Лисицына Анна Михайловна (ru). Сайт «Герои страны».