Назарова, Клавдия Ивановна

Википедия деп сайттан

Кла́вдия Ива́новна Наза́рова (1920 чылдыӊ октябрь 1 — 1942 чылдыӊ декабрь 12) — Псков облазынга Остров хоорайга Чажыт комсомол организациязыныӊ удуртукчузу, Совет Эвилелиннин маадыры.

Допчу намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Клавдия Ивановна Назарова Отсров хоорайга 1920 чылдыӊ октябрь 1-де тараачын кижинниӊ ѳг-бүлезинге тѳрүттүнген. Школа дооскан соонда  П.Ф.Лесгафт аттыг Күрүнениӊ Ленин орденинниӊ эдилекчизи куш культура институдунга ѳѳренип тургаш, 1-ги курзун дооскан. Ада-чуртун Улуг дайынынныӊ мурнуда школага пионер вожатыйы турган. Дайын эгелээнде, Остров хоорайны немец-фашитсер эжелеп алырга, даараныыр мастерскаяга ажылдап турган. Хоорайга артып калган комсомолчуларны хаара тудуп тургаш чажыт удурланыкчы бѳлүктү организастаан. Олар фашистерге удур ажылды чорудуп турганнар. Немец-фашистернин дугайында медээни партизан отряднче дамчыдып, туттурган кызыл шеригжилерни дезеринге дузалажып, оларны партизан отрядынче дамчыдып турганнар. 50 хире кижини камгалап алганнар. Ынчалза-даа бир саттынычынын хайы-биле немец-фашистер уругну 1942 члдын ноябрь 7-де тудуп алганнар. Бир ай чыгыы дерзии хилинчектээшкинниӊ түнелинде, уруг дүжүп бербес боорга, фашистер 1942 чылдын декабрь 12-де хоорайнын тѳп шѳлунге шаажылап кааннар. Клавдия Назарованнын мага-боду 3 хүн ол шѳлге астына берген турган. Ооӊ соонда ажаарын чопшээрээн.

Шаӊналдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

ССРЭ-нин Дээди чѳвулелиннин Президиумуннун дужаалы-биле 1945 чылдын август 20-де «Немец-фашистиг эжелекчилерге удур маадырлыг тулчуушкуну, эжелеттирген девискээрге удуртулга чериинин даалгазын үлегерлиг күүсеткени дээш» Назарова Клавдия Ивановнага Совет Эвилелиннин маадыры атты тывыскан. (чок болганда). Ленин ордени.

Тураскаалдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Остров хоорайда Клавдия Назаровада тураскаал кылган. Мурманск облазынныӊ Мончегорск хоорайныӊ №17 школада уругнун дугайында материалдарны чыгган.

Маадырнын ады биле кудумчу аттары дараазында хоорайларда:

Остров; Борисоглебск Псков; Ленинск-Кузнецкий; Калининград; Донецк (Украина); Порхов. Бежаницы  oШколалар аттары: Гремячинск Пермск крайы.

Киирилделер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1.↑ Память землячки Клавдии Назаровой почтят в Острове.

Литература[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Назарова Клавдия Ивановна // Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — С. 139. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00536-2.
  • Дмитриев В. Клава и её друзья // Героини: очерки о женщинах — Героях Советского Союза / ред.-сост. Л. Ф. Торопов; предисл. Е. Кононенко. — Вып. 2. — М.: Политиздат, 1969. — 463 с.

Шѳлүлге.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Назарова Клавдия Ивановна (ru). Сайт «Герои страны».