Намдараа, Олег Дондук оглу

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Олег Дондук оглу Намдараа

Олег Дондук оглу Намдараа (1920 ч. апрель 8, Барыын-Хемчик кожуун, Алаш деп чер – 1972 декабрь 29) – Тыва Республиканың национал хөгжүм-шии театырының артизи чораан. Шии көргүзүүнге В. И. Ленинниң овур-хевирин кончуг тода кылдыр ойнап көргүзүп чораан.

РСФСР-ниң алдарлыг артизи, Тыва АССР-ниң Улусчу Артизи, 1972 чылда Тываның Күрүне шаңналын алган, «Знак Почета» деп орденниң кавалери, «100-летие В. И. Ленина» биле «За самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны» деп медальдар-биле шаңнаттырып чораан.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Кырган-ачамның адазы болур кижи дугайында төөгүден чугаалап берейн силерге. Дой, азы байырлал үезинде улузум чыглып келгеш кырган-ачамның адазын бо-ла сактып чугаалаар чүве.

Кырган-ачамның ада-иези 5 оол уругну, 3 кыс уругну кижи кылып, азырап өстүрген. 3 дугаар оглун Мергена Олегович дээр, ол кижиниң оглунуң кызы-дыр мен.

Намдараа Олег Дондук оглу 1920 чылдың 4 айның 8-те Барыын-Хемчик кожуунунуң Алаш деп черинге төрүттүнген. Адазы "Шары" деп шолалыг Сарыглар Дондук деп кижи турган. Халаптыг чүве дээрге, Сарыглар Дондуктуң баштай төрээн уруг-дарыы үр чуртавайн бүрлү бээр турган. Бир төрүттүнүп келген оглунга тыва чаңчыл ёзугаар бак ат берген. Ады багай уругну азалар тоовайн баар ужурулуг турган. Соонда, Дондуктуң улуг оглу Кызылче чоруй баргаш театр студиязынче өөренип кирип алган. Аңаа ол кижи бодунга «Намдараа» деп фамилия алгаш, ат-сывын база, «Олег» кылдыр өскертип алган. 1940 чылдарда тываның улузунга паспор үлеп турган. Чамдык улус мырыңай тыва ат орнунга боттарын орус ат-биле адап алыр чораан. Орус дылды билбес улус анаа кулакка чараш дыңналыр орус сөстерни дыңнап алгаш, оон ам ол сөстер-биле боттарын адап алыр чораан. Ол шагда улустуң чаңы ындыг турган. «Намдараа» деп сөстүң үнген алыс-дөзү билдинмес. Ажы-төлүнге, Олег Намдараа ол дугайында чүнү-даа чугаалаваан. Кижи бодаарга ол сөс «Нам даргазы» деп сөстүң коштунганындын тывылган боор. Кандыг-даа болза, чүү-даа болза «Нам даргазы» деп сөс мэээң кырган-ачамның адазынга шуут таарышпас турган. Бүгү назынында ол кижи театр артизи бооп ажылдап келгеш, дарга-даа болуксавайн турган. Чуртталгазында каш удаа-дараа хоорай биле республика чергелиг депутат кылдыр соңгудуп чорааш безин, артист ажылын ара-каарын бодавайн чораан.

Мээң кырган-ачамның адазы эвилең-ээлдек, сеткили чымчак кижи чораан. Хөгжүм-шии театрының чуруктарын топтап көөр болза кыргын-ачам үргүлчү оң талазында артыкы одуругларда туруп турар кижи. Дондук оглу Олег чугаа жанырының артизи турган, чурталгазының иштинде ол кижи 100 хире рольдарны ойнап келген. Ооң ыыткыр болгаш чараш чугаалаан басняларын көрүкчүлер кончуг эки сактып алган. Крыловтуң, азы чок болза Михалковтуң «Эзирий берген койгун»[1] деп баснязын чугаалай бээрге залда олурган кижилер билинместедир каттырып, мырыңай чер дырбаар чыгыы апаар улус. Улуг байырлал үезинде, сценага хор ыраажылары ырлай бээрге, алгыш сөзүн, мактал сөзүн О. Д. Намдараа күүседир турган. Шии үезинде сценага Дымов (Павлик Морозов), Гречинский (Свадьба в Малиновке), Садыяжык (Самбажык), ?Күске (Хайыраан Бот), Күржепей (Кызыл Үер), дайынчы Иванов (Одиннадцать) суглар көстүп кээрге, олурган хамык улус бодунуң ынак артизин дораан танып каар турган. Бүгү делегейниң, ажылчын чоннарның баштыңы болур Владимир Ильичиниң овур-хевирин сценага көргүзери дээрге, О. Д. Намдарааның чогаадыкчы ажылының дээди чадазы болган.

1957 чыл, ол чыл улустуң сагыжынга олчаан артып калган. Ол чылын И. Погодинниң «Боолуг кижи»[2] деп шиизин очулдургаш көргүзүг кылдыр салган. Ол шииге бүгү делегейниң ажылчын чоннарның баштыңы болур В. И. Ленинниң овур-хевирин О. Д. Намдараа деп артистке көргүзерин даааскан. Хөгжүм-шии театырының режисёру ынчан И. Исполнев турган. Кырган-ачамның адазы Ленинниң овур-хеврин көргүзер дээш репетиция үезинде дыка кызымакай болган. Ол шииниң көргүзүү 1957 чылдың 11 айда болуп эрткен. Тываның шии көрүкчелери «ёзулуг Ленинни» ынчан-на магадап көрген.

Ленинградка артист кылдыр өөренип база чораан. Артист кижиниң мергежилин улам бедидеринге ол өөредилге чылдары аңаа аажок дузалыг болган. Сцена кырынче үнүп тургаш сагышсыраар кижи, ол чаңы-биле кырган-ачамның адазы эргим көрүкчүлеринге бодунуң хүндүткелин илередип турган боор. Н. Погодинниң «Боолуг кижи» деп шиизинден аңгыда, Ленинниң овур-хевирин Н. Треневтиң «Нева хемниң эриинде»[3] и М. Шатровтуң «Революцияның ачызында»[4] деп шиилерге ойнап көргүскен кижи. О. Д. Намдарааның көргүзүүн, чугаазын улус дыңнааш аажок таалап адыш часкап магадаар чораан. 1968 чылда Москва хоорайга национал театрлар аразындан шилилге болган. Кым В. И. Ленинниң овур-хевирин кончуг эки, таарымчалдыг ойнап шыдаарыл? Хамык артистер аразындан эң шыырак, салым-чаяанныг кижи О. Д. Намдараа болган. 1971 чылда Тываның чазаа ооң уран мергежилин барымдаалап көргеш аңаа «Тыва АССР-ниң Күрүне шаңналын» тывыскан. Театр артистериниң аразындан чүге, албан-на О. Д. Намдараага ажылчын чоннарның баштыңы болур Ленинниң овур-хевирин ойнап көргүзерин даастып турган чүвел?

1999 чылда апрельдиң 17-де «Хемчиктин сылдызы» деп солунга К. Ооржак «Намдараа – Алаштан үнген Ленин»[5] деп бижээн чүүлү бар. Ол кижи мынча деп бижээн: «бо айтырыгга харыылап көрейн. Тываның хөгжүм-шии театрынга В. И. Ленинниң овур-хевирин көргүзүп көөр дугайында айтырыг тыптып келген. Шенеп көөрү билек 1957 чылда хамык артистер аразындан ийи кижини шилип алган турган. Бирээзи М. М. Мунзук, өскези О. Д. Намдараа болган. Ленинниң овур-херивирин эдип-чазап алзын дээш ийилдизин Москваже чортупкан. Москвага шилилге ажылы кончуг шыңгыы эрткен. В. И. Ленинни сценага ойназын дээш ийи кижи аразындан О. Д. Намдарааны томуйлаан. Ол үеде хувискааалдың улуг баштыңы болур кижиниң овур-хевирин шииге ойнап көргүзер ажыл кончуг турган. Чуртка коммунизм партиязы тергиидеп турунда В И. Ленинниң портрет чуруун безин хостуг чуруп болбас турган. Бир эвес чурукчу В. И. Ленинни чуруй бээр болза ооң ажылын партияның хагааракчылары хынаар турган. Хүлээлгезинге даастынып алгаш О. Д. Намдараа уран мергежилин улам бедидип билир улустан сүме ап, Владимир Ильичиниң дугайында хөй номнар номчуп, Ленин дугайында орус киноларны топтап көрүп чораан. Хүн бүрүде кырган-ачамның адазы В. И. Ленинниң чырык овур-хевирин бодунче сиңирип аап, кадагалап чораан».

РСФСР-ниң алдарлыг артизи, Тыва АССР-ниң Улусчу Артизи, 1972 чылда Тываның Күрүне шаңналын алган, «Знак Почета» деп орденниң кавалери, «100-летие В. И. Ленина» биле «За самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны» деп медальдар-биле база шаңнаттырып чораан. Ындыг уран талантылыг кижи чораан-дыр.

«Күзээн чүвезин чедип алган кижи буянныг болур, ажыл-агыйы бүдүнгүр кижи аас-кежиктиг болур». Улуг өгбем чоннуң чаагай чаңчылдарын сагып, улустуң сагыжынга ак-сеткилдиг кижи бооп артып каан. Уруг-дарыы өгбезиниң буянныг сеткилин дөзеп, дузааргак болгаш чымчак сеткилдиг улус болган. Кырган-ачамның адазы дириг тургаш чаш ажы- төлге аажок кижи турган. Бир эвес улуг өгбевис бисти көрген болза ол, 8 уруг-дарыын, 10 уругларының уругларын, 12 оглунуң оглунуң, уруунуң уруунуң оолдарын болгаш кыс уругларын эскерер боор. Бисти шуптувусту көрүп, сеткили өөрүп, бисти чаптап чоруур боор оң.

Кыргын-ачамның адазы аарааш шыдашпайн барган. Назын хары орту хире кирген үеде, 53 харлыында, 1972 чылдың 12 айның 29-та ооң тыны үстү берген. Улуг өгбемни сакты бээримге сеткилим чоргаар апаар, чон ооң адын ам-даа утпаан. Барыын-Хемчик кожуунда, Кызыл-Мажалык суурда ооң чырык адын Культура Ордузу эдилеп чоруур.

Намдараа В. М.

Орус дылдан очулдурган, бижиктиң бодун чаза тыртыпкаш көрүп болур силер.

Чтоб не потерять :D

Я хочу рассказать о своём прадедушке Намдараа Олеге Дондуковиче. Мне приходилось много слышать на семейных праздниках о нём много добрых слов и воспоминаний.

Семья моего прадедушки и прабабушки была большая: пятеро мальчиков и трое девочек. Всех они воспитали достойными людьми, я- внучка их третьего сына Мергена Олеговича.

Мой прадедушка Намдараа Олег Дондукович родился 18 апреля 1920 года в местечке Алаш Баруун – Хемчикского кожууна Тувы в семье бедного арата Сарыглар Дондук по прозвище «Шары» - старшим сыном. До него дети у родителей жили недолго, поэтому ему было дано имя, которое не очень красивое и звучное, но, которое по народному поверью, должно было отпугнуть нечистую силу или хотя бы отвлечь её. Мой дедушка, Мерген Олегович говорил, что, когда Олег Дондукович начал жить и учиться в городе Кызыле в студии театра, то он изменил не только свое имя, но и фамилию. В то время (сороковые годы 20-го столетия) в Туве шла новая паспортизация, поэтому очень многие под порывом нового времени брали диковинные, но модные для того времени русские имена. Так мой прадедушка свое неблагозвучное имя сменил на имя Олег, а фамилию НАМДАРАА он каким - то образом придумал сам. Что это означает - этот факт так и окажется великой для его потомков тайной, которую он унес с собой в могилу. Было мнение, что фамилия появилась в связи со словосочетанием НАМ ДАРГАЗЫ ( что-то вроде начальник партии). Но вся последующая жизнь моего прадедушки отвергает эту догадку: если бы он хотел стать начальником согласно его фамилии, то он мог бы это сделать много раз. За всю свою жизнь он избирался много раз депутатом городского и республиканского значения, мог с головой уйти в политику, став «ДАРГОЙ», оставив профессию артиста, как некоторые его коллеги.

Но в своей жизни он оставался простым скромным человеком, даже на групповых фотографиях артистов муздрамтеатра он стоит скромно, его можно найти в задних рядах с правой стороны. Поэтому причину происхождения нашей фамилии НАМДАРАА,я считаю, утерянной навсегда. Факт остается фактом в том, что эта фамилия до сих пор единственная в Туве.

Олег Дондукович работал артистом разговорного жанра, за всю свою артистическую деятельность он сыграл более ста ролей. Зрителям запомнились в его исполнении чтение стихов, особенно басен. Весь зал надрывался от смеха, когда на сцене исполнялись басни Крылова или «заяц во хмелю» Михалкова, его голос сопровождал хор при исполнении торжественных мероприятий, патриотических песен. В образах героев Дымова (Павлик Морозов), Гречинского (Свадьба в Малиновке), Садыяжык (Самбажык), Оске (Хайыраан Бот), Куржепей (Кызыл Уер), солдат Иванов (Одиннадцать) и многих других зрители узнавали своего любимого артиста О. Намдараа. Вершиной его творчества стало исполнение образа вождя мирового пролетариата В. И. Ленина.

1957- незабываемый для Тувы год. Пьеса И. Погодина «Человек с ружьем» была переведена на тувинский язык, и впервые на сцене тувинского театра был показан образ великого вождя пролетариата В. И. Ленина. Роль В. И. Ленина сыграл артист тувинского музыкально - драматического театра О. Д. Намдараа. Показать на сцене достоверно образ великого человека было делом очень ответственным. Под руководством режиссера И. Исполнева он репетировал не покладая рук. После тщательных репетиций пьесы, зрители Тувы впервые увидели на сцене «живого Ленина». Это было в конце ноября 1957 года.

Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Тувинской АССР, один из самых первых Лауреатов Государственной премии Тувы 1972 года, кавалер ордена «Знак Почета», медалей «100-летие В. И. Ленина», «за самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны» и другие – таковы результаты таланта, неутомимой разносторонней творческой деятельности Олега Дондуковича Намдараа.

Учеба в Ленинградском институте дала большой толчок раскрытию его таланта. Он постоянно повышал свое мастерство, всегда на сцену выходил как в первый раз, испытывая чрезвычайную ответственность и огромное уважение к своим зрителям. Впервые он сыграл роль Ленина в пьесе Н. Погодина «Человек с ружьем» в 1957 году. В пьесах Н. Тренева «На берегах Невы» и М. Шатрова « Именем революции» на тувинской сцене зрители неоднократно бурными аплодисментами встречали образ вождя, блестяще воплощенный любимым артистом О. Д. Намдараа

В 1968 году в Москве состоялся конкурс среди артистов национальных театров на лучшее исполнение роли Ленина, где он стал победителем. В 1971 году правительство Тувы высоко оценило профессионализм заслуженного артиста и удостоило его звания «Лауреата Государственной премии Тувинской АССР». Почему именно О. Намдараа было доверено сыграть роль великого вождя пролетариата? На этот вопрос ответил К. Ооржак в газете «Хемчиктин сылдызы» от 17 апреля 1999 года в статье «Намдараа – Ленин родом из Алаша»: «постараюсь подробно ответить на этот вопрос. Перед руководством тувинского музыкально-драматического театра вопрос о создании образа Ленина на сцене сцене поднимался неоднократно. И в начале 1957 года для воплощения роли вождя на сцене руководством театра были отобраны из коллектива артистов две наиболее подходящих кандидатуры: артисты М. М. Мунзук и О. Д. Намдараа. Для работы над образом Ленина О. Намдараа и М. Мунзук были направлены в Москву. Это был тщательный отбор.


По итогам конкурса право создания образа В. И. Ленина было предоставлено О. Д. Намдараа. На плечи артиста легла очень большая ответственность над воплощением образа вождя революции на сцене театра, т.к. во времена идеологии коммунистической партии даже создание портрета В.И.Ленина разрешалось только под жестким контролем партии. Во время работы над образом вождя О.Намдараа постоянно общался с артистами, сыгравшими роль Ленина, советовался с ними, им было прочитано много литературы, неоднократно внимательно просматривал фильмы о Ленине. С каждым часом вживался в этот великий образ».

«Счастлив тот, у кого любимое дело стало профессией. Но трижды счастлив тот, кто в ней состоялся и оставил память о себе в наших сердцах». Прадедушка оставил хорошие традиции в нашей семье, лучшие традиции тувинского народа. Все дети его добры, трудолюбивы, честные, отзывчивы и эти качества передаются от поколения к поколению. Он очень любил детей, и если бы он был бы сейчас жив, то он обязательно бы похвастался, что у него восемь детей, десять внуков и внучек, двенадцать правнуков и правнучек.

Прадедушка умер от болезни в разгар своего творческого развития на 53-ем году жизни 29 декабря 1972 года.

Я очень горжусь своим прадедушкой, народ до сих пор помнит его. Его светлая память осталась в сердцах людей. Его имя носит Дворец Культуры в центре его родного Барыын – Хемчикского кожууна Кызыл – Мажалыке.

Н. В. Намдараа

Тайылбыр кезек[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Заяц во хмели
  2. Человек с ружьем
  3. На берегах Невы
  4. Именем революции
  5. Намдараа – Ленин родом из Алаша

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Бижиктиң үнген дөзү төрээн улузунуң сактыышкынынга тептинген. Бижиктиң бодун Википедияже Намдараа Виктория Мергеновна киирген. Балгазын суур. 2016 чыл, 3 ай 18-тиң хүнү.