Путорайкина, Пелагея Антоновна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Пелагея Антоновна Путорайкина

Төрүттүнген хүнү 1918

Пелагея Антоновна Путорайкина (1918 чыл—?) — совет үлетпүр ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1918 чылда көдээ суур Тулата Совет Россия, бо үеде Чарышский район Алтай крайга тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

1935—1946 чылдарда Пелагея Путорайкина Ново-Октябрьский совхозка ажылдап турган, ооң соонда — «Дорстроя» удуртуру, сөөлзүреди — ийи дугаар дистанция демир орук оруктарынга Рубцовка−Риддер станция Защита (Чөөн чүк-Казахстан область). 1947 чылдан В. И. Ленин аттыг Усть-Каменогорскунуң коргулчун-цинк комбинадынга ажылдап турган (бо үеде «Казцинк» компания), эгезинден аар-саар база тудуг цехинге малярлап, а 1952 чылдан — фильтр-прессовщицалап. Пелагея Антонова Усть-Каменогорскунуң комбинадының ветераны деп санаттынып турар — ол комбинатче кирген, кажан ол ам-даа тудуг тудуп база ооң көдүреринге киржип турган. Металлург профессияны күзевишаан, как чүгле представилась арга, ол выщелачивание окись цехче шилчий берген база фильтровщицей ажылдап эгелээн.[1]

Будучи кызымаккай база чогаадыкчы кижи, ол бүдүрүлге чорулгалар механизация дээш чүве чугаалап турган база технологияны экижидери. Хөй аргалары эзилдирии холуксаалардан аштаары шиңгээдип алган, квалификастыг специалист апарган. Ооң бригадазы үргүлчү эзилдирерин шынарын экижидип турган база күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн бедидип турган, бүдүрген чүүлдүң нормазын 105—107 хууларга күүседип турган.

50-чылдаан Международного херээженнер хүнүнге алдар кылдыр, күш-ажылга база хөй-ниити ажыл-чорудулгазынга чедип алган чедиишкиннер дээш ССРЭ-ни? Дээди Совет Президиуму 7 март 1960 чылдың Чарлыы-биле бригадир фильтр-прессовщиц Усть-Каменогорского коргулчун-цинк комбинат Чөөн чүк-Казахстан совнархоза Пелагея Антоновна Путорайкинага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.[2]

Бүдүрүлге-биле кады , маадыр база хөй-ниити ажыл-чорудулга кылып турган — Усть-Каменогорскунуң хоорай Совет депутаттар ажылчы депутаттап соңгуттуруп турган. Бижиктер-биле шаңнадып турган хоорай Совет депутаттар ажылчы база комбинат за бедик көргүзүглер в труде, комбинаттың Хүндүлел самбыразынче бижип каан база өөрүп четтиргенин алган. Оон аңгыда медальдар-биле шаңнаткан турган.[1]

1969 чылда пенсияже үнген. Алдарлыг дыштанылгага тургаш, Усть-Каменогорскуга чурттап турган.

Ооң чок болган хүнү билдинмес.

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия — Путорайкина Пелагея Антоновна. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014.
  • Герои Социалистического Труда — казахстанцы. Т. 1. — Алма-Ата : Казахстан , 1969.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]