Резникова, Зинаида Васильевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Зинаида Васильевна Резникова

Төрүттүнген хүнү 1927
Чурт

Зинаида Васильевна Резникова (кыс фамилиязы Алямкина, төр. 1927 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1927 чылда көдээ суур Белокаменка Кировский район, бо үеде Глубоковский район, Чөөн чүк-Казахстан область тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

13 харлыында Зинаида Сталин аттыг колхозка ажылдап эгелээн, повар, учётчик турган ооң соонда хлеб ажаап алыышкыны кылып турган. 1947—1949 чылдарда Казах СССР Чөөн чүк Казахстан областың Кировский «Красная Заря» тараа культураларны өстүрер колхозунуң звено удуртукчузу болуп турган. Ооң звенозу сес аныяк кыстардан тургустунган, база олар бодунга гектардан 30 центнер тараа өстүрер хүлээлгени алганнар. Хүлээлгени ажыр күүсеткен — звено гектардан 32,4 центнер 20 шөлге гектар чыгган.[1]

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 20 май 1949 чылдың Чарлыы-биле бедик дүжүт кызыл-тас колхоз күүселдези албан дужаалда алганы дээш база керээ чарары шупту хевирлерге көдээ ажыл-агый бүдүрген чүүл, натуроплаты күш-ажылы дээш МТС 1948 чылда база үрезиннер-биле хандыртынганы шупту культуралар в размере долу хереглелдери часкы тарылгага 1949 чылда Алямкина Зинаида Васильевнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

1949 чылда Зинаида Васильевна күзүн тарыыр бай дүжүттү өстүрген: 29,2 центнер гектардан. А всего кады чазын тарыыр тараалар 1341 центнер шилиттинген тараалар чыгган, за что 1950 чылда Ленинниң ийи дугаар ордени-биле шаңнаткан турган.

З. В. Резникова үре-түңнелдиг ажылдап турган база дараазында чылдарда — анаа колхозчулап ажылдап турган база ногаа ажылы бригаданың бригадири. Бүгү-эвилелдиң көдээ ажыл-агый делгелгези киржип турган. Для тарадыры дуржулга бодунуң ажылын выступала массалыг информация чепсектери, ылаңгыя «Наш опыт выращивания высоких урожаев озимой пшеницы» ажылдың автору апарган[2]. Мурнакчы аргалар күш-ажыл маадыр республиканың көдээ ажыл-агый Министерствозу түңнээн.

Бүдүрүлге ажыл-чорудулгадан чергелештир хөй-ниити ажыл-чорудулга кылып турган — Дээди Совет Казах ССР депутаттап соңгуттуруп турган база Чөөн чүк-Казахстан областың Совет ажылчы депутаттар, хөй чыл агитаторлап ажылдап турган.[1]

Алдарлыг дыштанылгаже үнген соонда Кировский (бо үеде — Глубоковский) район Чөөн чүк-Казахстан областька Казах ССР-ге чурттап турган.

Оон аңгыда медальдар-биле шаңнаткан турган, оон иштинде «За трудовую доблесть» (1944).[1]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия — Резникова Зинаида Васильевна. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014.
  • Герои Социалистического Труда — казахстанцы. Т. 1. — Алма-Ата : Казахстан , 1969.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]