Самсонова, Зинаида Александровна

Википедия деп сайттан

Зинаида Александровна Самсонова

орус. Зинаида Самсонова

Төрүттүнген хүнү 1924 октябрьның 14(1924-10-14)
Төрүттүнген чери
Мөчээн хүнү 1944 январьның 27(1944-01-27) (19 хар)
Мөчээн чери
Хамаатызы (албатызы)
Ажыл-херээ офицер
Шаңналдары
Совет Эвилелиниң Маадыры
орден Ленина

Зинаи́да Алекса́ндровна Самсо́нова (1924 чылдыӊ октябрь 14 — 1944 чылдыӊ январь 27) — Ада-чуртуӊ Улуг дайынынныӊ киржикчизи. Совет Эвилелиннин маадыры. (1944) эмчи хүлээлгезиннин улуг сержантызы.

Допчу-намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1924 чылдыӊ октябрь 14-те РСФСР-нин Москва губерниязынныӊ Егоров уездизинге Бобково суурга тѳрүттүнген. (амгы Россия Федерациязы Москва облазынныӊ Егоров районунда суур) 30 чылдарныӊ эгезинде Самсоновтарнын ѳг-булези Колычёво суурже кѳшкеннер. Самсонова маӊаа 1939 чылда чеди класс школазын дооскан. Улаштыр бертик-бежелдер бажыӊынга санитаркалап ажылдаан. 1941 чылдыӊ чайынында Москваныӊ камгалал ажылдарынче кыйгырткан. Ажылдап турган черлери Бабушкино, Наро-Фоминск. 1942 чылдыӊ февральда Егорьевтиӊ эмчи училищезинче эмчи сестразы курзунче ѳѳренип кирген. Августа доозупкан. 1942 чылдыӊ октябрьда Ажылчын-Кызыл Шеригнин хүрээленинче Егорьевтин шериг районвоенкомадындан келдирткен. Сталинград, Воронеж фронтуларынга дайылдажып турган. Киржип турган тулчуушкунары: Сталинград, Курск. Онза ылгалдыг киришкен тулчуушкуну Днепрниӊ Букрин плацдармы дээш. Хем кежер тучуушкунга 218 дугаар дивизияннын 667 дугаар адыгжы полктун санинструктору З.А. Самсонова 3 дайызынны узуткаан. 1943 чылдын сентябрь 26,27-де изиг сегиржип алыышкын үезинде дайызынныӊ одунун адаанда 30 балыгланган дайынчыларны тулчуушкун шѳлүнден үндүргеш, ѳске талакы экрикче чедирген. 1943 чылдыӊ сентябрь 27-де Пекари суур дээш тулчуушкунга дорт дайынчы сегиржип алыышкынга киришкен. Дараазында сержант Самсонова шавар халдаашкын операцияларынга Киев, Житомир угланыышкынынга киржип турган. 1943 чылда уругнуӊ хүлээлге эттирип турган дивизиязы Белорус фронтузунче шилчиттирген.

Калинкович-Мозыр шавар халдаашкын уезинде 1944 чылдын январь 27-де Холма суур дээш тулчуушкунга (Гомель облазы) улуг сержант Самсонова балыгланган дайынчыны шѳлден ундуруп бар чыда, немец снайпернин огундан чок болган. Белоруссиянныӊ Гомель облазынныӊ Калинкович районунда Озаричи суурда ниити хѳѳрде ажааган. ССРЭ-нин Дээди чѳвулелиннин Президиумуннуӊ чарлыы биле 1944 чылдыӊ июнь 3-те улуг сержант Самсонова Зинаида Александровнага Совет Эвлелиннин маадыры атты тывыскан. Уругнуӊ чангыс суур чуртуу Юлия Друнина чангыс чер чуртуу Маадырга шүлүк тураскааткан:

«Зинка»:

 • Зинка нас повела в атаку,
 • Мы пробились по черной ржи,
 • По воронкам и буеракам,
 • Через смертные рубежи.
 • Мы не ждали посмертной славы,
 • Мы хотели со славой жить.
 • …Почему же в бинтах кровавых
 • Светлокосый солдат лежит?

Шаӊналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Медаль «Золотая Звезда» (03.06.1944);
 • орден Ленина (03.06.1944).

Тураскаалдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Москва облазыныӊ Егорьевка хоорайныӊ №3 эмчи колледжинде Совет Эвилелиннин Маадыры Самсонова Зинаида Александровнаннын бюстузун тургускан.

 • Мемориалдыг самбыра. Ола черде, ГБПОУ МО «МОМК № 3» Москва облазы, Егорьевка хоорай.
 • Ола ѳѳредилге чери уругнун адын эдилээн.
 • Москва облазынныӊ Егорьевка районунда Михайлёв школазында З. А. Самсонанныӊ музеи бар.
 • Озаричи биле Колычёва суурларда уругнун ады биле кудумчулар адаан.
 • Егорьевскиде 1974 чылдан тура чиик атлетика маргылдааларын Зинаиды Самсонованныӊ чырык адынга тураскаадып эттирип турар.

Литература.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Самсонова Зинаида Александровна // Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — С. 414. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00536-2.
 • Друнина Ю. Светлокосый солдат // Героини: очерки о женщинах — Героях Советского Союза / ред.-сост. Л. Ф. Торопов; предисл. Е. Кононенко. — Вып. 2. — М.: Политиздат, 1969. — 463 с.
 • Кузьмин М. К. Медики — Герои Советского Союза. 2-е изд., испр. и доп. — М, 1970.
 • Сатрапинский Ф. В. Женщины-медики - отважные патриотки. — М: Медгиз, 1956.

Шѳлүлгелер.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • ГОУ СПО МО «Егорьевское медицинское училище имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» (недоступная ссылка — история ). Дата обращения 24 мая 2012.
 • Биография Самсоновой Зинаиды Александровны в собрании биографий (недоступная ссылка). Дата обращения 24 мая 2012. Архивировано 22 марта 2012 года.
 • Самсонова Зинаида Александровна на www.az-libr.ru. Дата обращения 24 мая 2012.