Скрипникова, Нина Васильевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Нина Васильевна Скрипникова

Төрүттүнген хүнү 1919 апрельдиң 1(1919-04-01) (101 год)

Нина Васильевна Скрипникова (1919 чыл—?) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1 апреля 1919 чылда озалааш сууржугаш Винсады, бо үеде Предгорный район Ставрополь край, тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

1923 чылда өг-бүле Кубаньче көже берген база көдээ суурга Венцы-Заря чурттай берген, бо үеде Гулькевичский район Краснодарский край. № 13 дугаар школаның беш класс дооскан соонда[1], адазының аарыының хараазы-биле, өг-бүлезинде улуг ребёнок дег, школаны арттырарын албадаан база ажылдап эгелээн, авазынга өг-бүлезин азырап дузалажып. Нина күш-ажыл ажыл-чорудулга хову ажылы бригадазынга тус черниң хаван өстүрер совхозка эгелээн. Комсомол үүрүже кирген.[2] Активчи кыс будучи, 1936 чылда комсомол чадаг-терге чарышка Ростов-на-Дону — Москва маршрутка киржип турган, ээзиниң адын бижип каан шактар-биле шаңнаткан турган. Чарыштан ээп чанып келгеш комсомол организацияга секретарь соңгуттуруп турган база шофёрлар курстарынче чоруткан. Чолаачылаар херечилел алган соонда, аңаа автомобиль «ГАЗ-АА» быжыглаан.[2]

Нина Скрипникова Ада-чурттуң Улуг дайынының 1941 чылдан киржикчизи апарган. Бодунуң дайынчы оруун шериг госпиталь чержигешке Хоста (бо үеде район Сочи) санитар инструкторга эгелээн, сөөлзүреди шериг шофёру апарган. Автомашинага Кавказтан Чехословакияга чедир дайынны эрткен, тиилелгени уткаан.[2] Демобилизация соонда, октябрь 1945 чылда, төрээн совхоз «Венцы-Заря» ээп келген база хову ажылының бригадазынга ажылдап уламчылаан. Ооң соонда хову ажылының тараа өстүрер звенону удурткан, 1947 чылдың ажылының түңнелдери-биле 30,5 центнер гектар шөлге 8 гектар дүжүт тарааны алган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 6 апрель 1948 чылдың Чарлыы-биле алганы дээш бедик дүжүт кызыл-тас күүседири совхоз план дужаары күрүнеге көдээ ажыл-агый продуктулары 1947 чылда база хандыртынганы үрезиннер тараа культуралар часкы тарылгага 1948 чылда Скрипникова Нина Васильевнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Пенсия назын четкен соонда, Н. В. Скрипникова 1969 чылда совхоз хову ажылынга алдарлыг дыштанылгаже 1982 чылда чедир уламчылап ажылдаан. Бүдүрүлгеден чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулга кылып турган — суурнуң ажылчы депутаттар Совединге 1 дугаар чыыжының депутаттап соңгуттуруп турган (1937).

Оон аңгыда Ада-чурттуң дайыны 2 дугаар чадазының ордени-биле шаңнаткан (1985) база медальдар, кирип турар «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» база «За взятие Будапешта».

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]