Хөгжүм чепсээ

Википедия деп сайттан

Хөгжүм чепсээ (лат. instrumentum) — дээрге хөгжүм ойнаарынга ажыглаттынар, ыыт, ыр, үн үндүреринге хамаарышкан херексел. Делгем утказындан алгаш көөрге, ыыт үндүрер чүвелерни шуптузун адап турза-даа, кол утказында тускайлап кылган эт-херекселди айтып турар.