Чаус, Вера Лукинична

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Вера Лукинична Чаус

Төрүттүнген хүнү 1929 сентябрьның 4(1929-09-04) (91 хар)

Вера Лукинична Чаус (төр. 1929 чыл) — совет көдээ ажыл-агыйның ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

4 сентябрь 1929 чылда озалааш сууржугаш Борисовский Крымский район Кубанский округ Соңгу-Кавказ край, бо үеде — Краснодар край.

Вера суурнуң школазының 4-кү клазын дооскан, кажан Ада-чурттуң Улуг дайыны эгелээн. Немец эжелекчи шериг эжелээн Кубаньга турган, Украинаже депортациялаан.[1] Дайын соонда төрээн чуртунче чанып келгеш база ол черниң колхозунче кирген, сөөлзүреди «Сопка Героев» адаан. 1949 чылда овощевод звено удуртукчулаан, ооң участогунга 10 гектар помидор таарырын быжыглаан. Сөөлзүреди участокту 60 гектарга чедир улгаттырган. Звенонуң солуттунмас удуртукчузу болуп турган, 30 кижи ажылдап турган, 35 чыл иштинде. Вера Чаус эгелекчи турган, «Сопка Героев» колхоз экономисттер биле агрономнарны бүзүреткен, кадыг база аар эвес өртектиг рассаданы эң бүзүрелдиг арга алыры — ону теплицага өстүрери. Вера Лукиничнаның звенозунуң өстүрген томаттарын чаңгыс удаа эвес ССРЭ-ниң улус ажыл-агый чедиишкиннериниң Делгелгезинге көргүскен. 1972 чылдың ажылдың түңнелдери-биле ол Ленин ордени биле шаңнаткан. 1974 чылда ооң звенозу 20 гектардан 509 центнер помидорну алган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 10 февраль 1975 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай чедиишкиннер дээш, Бүгү-эвилелдиң социалистиг маргылдаа чедип алыры, база күш-ажылдың эрес-дидим чоруктарын көргүскени даалганы хуусаа бетиндеге күүседиири тос беш чыл база принятых хүлээлгелер бүдүрүлге көвүдедири база күрүнеге чер ажылы база мал ажылы продуктуларын садары, Чаус Вера Лукиничнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Дараазында чылдарда В. Л. Чаус звенонуң кезээ улуг ногаа дүжүдун ап турган. СЭКП кежигүнү тургаш, хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган — Краснодар крайның болгаш Киевтиң көдээ Совет ажылчын депутаттарынга сонгуттуруп турган.

1985 чылда пенсияже үнген. Алдарлыг дыштанылгага тургаш, Крым районнуң Плавненский хуторда чурттап турар. 90 чыл оюн демдеглээн.[2]

Ачы-хавыялары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Ийи Ленин ордени-биле шаңнаткан турган (1972 биле 1975), «Знак Почёта» ордени (1966) база медальдар, иштинде элээн каш медальдар ВДНХ ССРЭ.

  • Кубаньның көдээ ажыл-агыйның алдарлыг ажылдакчызы (1996).
  • «Почётный гражданин муниципального образования Крымский район» (2007).[1]

Харалаан, маадырның шупту орденнерин мегечилер оорлаан турган, боттарын журналисттер деп мегелеп турган.[3]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]