ЧҮРЕК СУДУРУ

Википедия сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
Бойдусады Праджняпарамита (Индонезия)
DharmaWheelGIF.gif ПРАДЖНЯПАРАМИТАНЫҢ ЧҮРЕК СУДУРУ. DharmaWheelGIF.gif

Судурнуң сөзүглели[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Бхагавати Праджняпарамита Хридайя.
Бурганнарның болгаш бойдусадыларның бүгүдээзинге мөгейдим.
Бир катап мынча деп дыңнаан мен:
Бхагаван Раджагрихада Гридхакута даанга хелиңнерниң өндүр шуулганы-биле база бойдусадыларның өндүр шуулганы-биле кады турган. Ол үеде Бхагаван «Ханының көстүрү» дээр бүгү-ле дхармаларны шинчилээр самадха быжыглаалынче кире берген олурган.
База ол-ла үеде Бойдусады-махасаттва Ыдыктыг Авалокитешвара ханы Праджняпарамитаның шиңгээдиин көрүп олурда, беш скандхаларның безин шынары хоозун дээрзи көстү берген.
Ынчан Бурган Башкының күжү-биле хүндүткелдиг Шарипутра Бойдусады-махасаттва Ыдыктыг Авалокитешварадан мынча деп айтырган: «Ызыгууртаннарның оглу азы ызыгууртаннарның кызы ханы Праджняпарамитаның шиңгээдиин эгелээрин күзээр болза, ону канчаар кылыр ужурлугул?»
Аңаа Бойдусады-махасаттва Ыдыктыг Авалокитешвара хүндүткелдиг Шарипутрага мынча деп харыылаан: «Шарипутра, кайы-бир ызыгууртаннарның оглу азы ызыгууртаннарның кызы ханы Праджняпарамитаны шиңгээдирин күзээр болза, беш скандханың безин шынары хоозун кылдыр тода болгаш чазыг чок көөр ужурлуглар.
Хевир хоозун болур, хоозун база хевир болур. Хевирден өске хоозун чок база хоозундан өске хевир чок. Ол ышкаш минниишкиннер, ылгаашкыннар, чыышкыннар база угаан-медерел хоозун болур.
Ынчангаштың, Шарипутра, хоозунда хевир чок, минниишкиннер чок, ылгаашкыннар чок, чыышкыннар чок болгаш угаан-медерел чок; карак чок, кулак чок, думчук чок, дыл чок, мага-бот чок, угаан чок, хевир чок, үн чок, чыт чок, амдан чок, минниишкин чок, дхармалар чок, көөрүнден эгелеп, угаап-билиринге чедир медерел чок. Чүвени билбези чок, билбезин соксадыры чок, оон ыңай кырып-назылаары чок, өлүм чок, кырып-назылаарын болгаш өлүмнү соксадырынга чедир чок. Ол ышкаш човулаң чок, ону соксадыры чок, ону соксадырының оруу чок; мерген угаан чок, чедиишкин чок болгаш чедиишкин эвес безин чок.
Ынчангаштың, Шарипутра, бойдусадыларда чедиишкин чок болганда, олар Праджняпарамитага даянып турар болгаш ында турарлар. Оларның угаанында хир чок болганда, коргуушкун база чок. Доктаамал эвестен адырылгаш, нирванага чеде бээрлер. Шак-ла ынчалдыр үш үениң Бурганнары ханы Праджняпарамитага даянып алгаш, деңнеп четпес дээди оттуушкунну чедип алганнар.
Ынчангаштың Праджняпарамитаның тариназы – дээди билигниң тариназы, деңнеттинмес өндүр тарина, хамык човулаңны оожургадыптар тарина, меге эвес болганындан – шын тарина. Праджняпарамитаның тариназын мынча дээр:
ТАДЪЯТХА: ОМ ГАТЕ ГАТЕ ПАРАГАТЕ ПАРАСАМГАТЕ БОДХИ СВАХА
Шарипутра, Бойдусады-махасаттвалар Праджняпарамитаны шак мынчалдыр өөренир ужурлуглар».
Ооң соонда Бхагаван самадхадан үнүп келгеш, Бойдусады-махасаттва Ыдыктыг Авалокитешвараны мынча деп мактаан: «Тергиин-дир, тергиин! О, ызыгууртаннарның оглу, шак-ла ындыг чүве, ындыг болур ужурлуг-даа. Сээң айытканың дег, шак-ла ынчаар ханы Праджняпарамитаны кылып чорудар ужурлуг чүве, ынчан Татхагаталар безин өөрүй бээрлер».
Бхагаван ынча деп чарлык болурга, хүндүткелдиг Шарипутра болгаш Бойдусады-махасаттва Ыдыктыг Авалокитешвара база чыглып келген деңгерлер, кижилер, азарлар, гандхарвалар шуптузу Бхагаванның чарлыын алдаржыткан.

Мооң-биле «Бхагавати Праджняпарамита Хридайя» дээр Улуг Хөлгениң судуру доозулган болур.

Медээниң дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. " Сарыг шажын ниитилели “МАНДЖУШРИ” . 2005чыл. Кызыл"