Үш Ыдыктыг Ховар Дээди Эртине

Википедия деп сайттан
Шакьямуни Будда Бурган Башкы
Үш Ыдыктыг Ховар Дээди Эртинелерниң чаңчаан демдээ

Үш Ыдыктыг Ховар Дээди Эртине: Будда, Дхарма, Сангха - буддист кижиниң кол камгалалы.

Үш Эртинеден авырал-камгалал дилээри тарина мындыг:

  • Намо Гуруве
  • Намо Буддая
  • Намо Дхармая
  • Намо Сангхая

(3, 7, 21, 108, оон-даа хөй катап номчуур)

Очулдурарга:

  • Башкымдан камгалалды дилеп тур мен.
  • Буддадан камгалалды дилеп тур мен.
  • Будданың Өөредии - Дхармадан камгалалды дилеп тур мен.
  • Дээди Лама Башкылардан камгалалды дилеп тур мен.

(3, 7, 21, 108, оон-даа хөй катап номчуур)

Кижи канчап буддийжи болу бээрил[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Үш Ыдыктыг Ховар Дээди Эртинелерден Авыралды алган соонда, кижи буддийжи кижи апаар. Авыралды алырын Лама кижи-биле азы сагылдыг улуг Башкы-биле чогуур ёзулалды кылгаш, буддийжи кижи болу берип болур. Авыралды алыры - буддийжи өске кандыг-даа сагылдарны алырынга үндезин болур. Карачал кижиниң кол буддийжи сагылдары мындыг болур:"Амылыгның амызын үспе, оорлава, мегелеве, уш-баш чок эр-херээжен харылзаа кылба, (арага-дарыг ишпе, кара-таакпы тыртпа база өске-даа) албыстадыр чүүлдер ажыглава".

Үш Ыдыктыг Ховар Дээди Эртинелер деп чүл[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Будданы, Дхарманы, Саңханы - Үш Ыдыктыг Ховар Дээди Эртинелер дээр. Бир эвес авыралды чүрээвистиң ханызындан хүлээп алган болзувусса, ынчан бис Улуг Өөредигни хүн-бүрүде амыдыралга боттандырарын кызыдып эгелээр бис.

"Будда" деп сөс чүнү илередип турар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

"Будда" деп сөс Арыг Угаанның Чырык Байдалын илередип турар. Бодунуң угаанын долузу-биле арыглап алган болгаш бүгүле-чаагай буян-кежиктерниң - шуптузун бүде бээрин чедип апкан ындыг амытанны "Будда" дээр. Амылыг амытан бүрүзү Будда апарып болур.

"Дхарма" деп чүл[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Будданың Өөредиин "Дхарма" дээр. Мага-боттуң, аас-сөстүң болгаш угаанның бедик чүдүлге-сүзүк-биле кылганы бүгү-ле үүле-херектерин база "Дхарма" дээр. "Ёзулуг Дхарма" дээрге Үш биле Дөрт дугаар Алыс Шын болур.

"Саңха" деп чүл[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

"Саңха" - Арья деңнели чеде берген, азы куруг шынарны дорт көрүпкен, амытаннар. Чок болза Өөредигни хүн-бүрүде боттандырып турар болгаш Будданың айытканы орукту ёзулуг эдерип чоруур кижилер бөлүүн "Саңха" деп болур.

Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Кол редактор Чамбел Лодой хелиң. Сарыг шажынны өг-бүлеге сагыырының талазы-биле ёзу-чаңчылдар. Тыва дылче очулга болгаш ном кылдыр белеткээни: Чочагар Моңгуш, Кызыл. 2007ч. 6 биле 12 арыннар.
  2. Геше Джампа Тинлей. Байкальские лекции 2008. Комментарий к Ламриму. Улан-Уде. 2009ч. Арын 224