WWOOF

Википедия деп сайттан

WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF, /ˈwʊf/), азы Willing Workers on Organic Farms.) — «Бүгү Делегейниң органиктиг фермалары» өске ады «Органиктиг ферманың соруктуг ажылчыннары».

Туская организация, ооң төлээлери 60 хире чуртта бар. Кол сорулгазы: көдээге дыштанып ажылдаар күзелдиг улустарны тыпкаш, оларны хаара тудар.

Австралияда WWOOF-ка хамаарышкан ферма. Тараан малинаның хөрзүнүн чымчадыр херек.

WWOOF[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Бүгү назынында даш, асфальтылыг хоорайга өскен кижиге көдээ суурда чурттап турар улустуң чуртталгазы кайгамчык солун болур. Даштыкы чурттарда, бодунуң караа-биле мал, тараалыг шөл көрбээн улус эңдерик. Арыг агаар тынып, бойдустуң чаражын, чаагай чурумалын магадаар улуска «Органиктиг фермалар» бөлүүнден кижилер бодунуң дузазын көргүзүп болур.

Ону агротуризм дизе арай шын эвес, чүге дизе WWOOF -туң улузу кандыг-даа ашка ажылдап албайн турар. Кончаа сүрген улустарга WWOOF -туң ажыы чок. Оон ыңай ферма, суурларже барган улус аңаа дыштанып чытпас. Олар аңаа ажылдап чурттаар. Чурттаарының чуруму мындыг. Хоорайдан келген кижи, аалдың ээзи-биле дугуржуп алыр. Аалдың ээзи аалчыларга бажың хостап бээр, чиир чем-биле оларны албан хандырар. Келген улус аалга ажылдаар, аалдың ээзи ажыл дээш оларга ашка бербес. Көдээ суурже барган улус албан ажылдаар күзелдиг болур ужурлуг. Ферманың ээзи ажылын аргы-силиг чорудуп, экология дүрүмүн сагыыр ужурлуг. Чижелээрге, ферманын ээзи шөлдерин хоралыг химия бүдүмелдери-биле чашпас ужурлуг, малынга үш-үдүрүм чүве чиртпес ужурлуг.

WWOOF -туң сорулгазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

WWOOF -туң 2011 чылда Көрейге эрткен делегей чергелиг чыыжы болган. Аңаа организация бодунуң кол сорулгазын чарлаан:

„WWOOF is a worldwide movement linking volunteers with organic farmers and growers to promote cultural and educational experiences based on trust and non-monetary exchange, thereby helping to building a sustainable global community.“

„WWOOF дээрге бүгү делегейде соруктуг улустуң “шимчээшкини”. Арыг-силиг ажыл-агыйлыг фермалар- биле эки туралыг кижилерниң каттыжыышкыны хамык улуска ашка сүрбейн арыг сеткил-биле чурттап болурун дыңнадып турар. Ынчангаш быжыг туруштуг улусту хаара тудары күзенчиг“.

  • Хоорайда чурттакчыларны көдээ черниң бөдүүн араттарны чемгерип хандырар ужурлуг.
  • Көдээге келген кижиге кижиге WWOOF -туң улузу долгандыр турар бойдус хүрээлеңинге камныг болурун өөредир.
  • Хоорайдан келген чүве билбес улуска WWOOF -туң улузу суур черге канчап амыдырап чурттаарын айтып бээр.
  • Экологтуг дүрүмнер сагыыр ферма биле суурга ажылдаар күзелдиг улус аразынга харылзаа тудары болур.

Агаар-бойдузунга, чер чуртунга камныг болурун WWOOF хамык улусту сургап турар.

Төөгүзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

WWOOF –ту Лондонга 1971 чылда секретарьлап ажылдап чораан Сью Коппард деп кижи чогааткан. Боду ол кижи хоорайга чурттавышаан көдээ черге чурттап, ажылдап турган улуска дузалажырын күзээр турган. Ынчангаш бодунга чоок, күзелдиг улусту чалап алгаш, бодунуң дыштаныр хүнүн Сью Сасэкс можунуң Эмерсон колледжинге эрттирип турган. Соонда ол кижилер өске фермаларга база дыштаныр хүнүн эрттирип турган. Ындыг хүннерни олар „Working Weekends on Organic Farms”[1] деп адап алган. Суурга ажылдаскаар кижилер саны бичии-бичиилеп көвүдеп-ле турган. Ферманың ээлери аалчыларынга бажың-балгат, аъш-чемни белеткеп бээр турган.

Үе эрткен тудум Сью Коппардтың дыштанылга хүннери эки тура соруктуг кижилерниң WWOOF деп «шимчээшкини» апарган. Амдыгаа чедир дыка хөй улус ферма ээлери-биле дугуржуп алгаш, фермага келгеш сеткил-сагыжын амырадып халаска ажылдап чурттаар апарган.

Организацияның баштайгы ады "Working Weekends on Organic Farms". Соонда олар адын "Willing Workers on Organic Farms" кылдыр эде адаан. 2000 чылда "World-Wide Opportunities on Organic Farms" деп эрги адын эгиткен.

2015 чылга чедир WWOOF организациязының төлээлери 60 хире чуртта тыптып келген. WWOOF организациязы-биле харылзажып турар тараачын, малчын улус WWOOF-Independents деп бижикте ады кирген турар ужурлуг.

Амгы байдалы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

2015 чылда WWOOF программазынга 100 аңгы чуртта 6000 экологтуг ажыл-агый кирген. Санап көөр болза WWOOF -биле 90 муң кижи харылзаа тудуп турар. Делегейде 60 хире чуртта WWOOF -туң салбыры бар. Чижек: Казахстанда WWOOF -ка кирген 5-10 хире мал-маганныг, тараа шөлдүг аал бар, Германияда: 400, Англияда: 500, Көрей чуртунда: 100, Япон чуртта: 400 экологтуг арат ажыл-агый бар.

Солун чүүл[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Тайылбыр кезек[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. очулдурар болза «Дыштаныр хүнүң Органиктиг Фермага ажылдавышаан эртир» дээр.

Үндезини[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

WWOOF Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine