Перейти к содержанию

Бортников, Александр Васильевич

Википедия деп сайттан

Александр Васильевич Бортников

Портрет
Төрүттүнген хүнү 1951 ноябрьның 15(1951-11-15) (72 хар)
Чурт
Ашаа азы кадайы Бортникова Татьяна Борисовна[d]

Александр Васильевич Бортников (орус. Алекса́ндр Васи́льевич Бо́ртников; 1951 чылдың ноябрь 15-те төрүттүнген)Россияның күрүне ажылдакчызы. 2008 чылдың май 12-ден эгелеп Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының директору. 2008 чылдың май 25-тен эгелеп Россия Федерациязының Айыыл чок чорук Чөвүлелиниң доктаамал кежигүнү. Шериг генералы (2006).

Терроризмге удур национал комитеттиң даргазы, Хамаарышпас Күрүнелер Дем каттыжылгазында чурттарның айыыл чок чорук органнары болгаш тускай албаннар удуртукчуларының чөвүлелиниң даргазы. «Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш» орденниң бүрүн кавалери.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1951 чылдың ноябрь 15-те Молотов (амгы үеде Пермь деп адап турар) хоорайга төрүттүнген. 1966 чылда Бүгү-эвилелдиң Аныяктарының Ленинчи Коммунистиг Эвилелиниң хүрээлеңинге кирген.

1973 чылда академик В. Н. Образцов аттыг Ленинградтың демир-орук транспортунуң инженерлериниң институдун дооскан. Мергежилиниң аайы-биле Ленинград облазының Гатчина хоорайга ажылдап турган.

1975 чылда Москва хоорайда Ф. Э. Дзержинский аттыг ССРЭ-ниң Күрүнениң айыыл чок чорук комитединиң дээди школазын дооскаш, ол-ла чылын Совет Эвилелиниң Коммунистиг партиязынга киргеш, аңаа ооң дүжеринге чедир кежигүн кылдыр турган.

1975 чылдан эгелеп — күрүнениң айыыл чок чорук органнарында. ССРЭ-ниң Күрүнениң айыыл чок чорук комитединиң Ленинград облазында эргелелиниң — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының Санкт-Петербург хоорай болгаш Ленинград облазында эргелелиниң хайгыылга удур салбырларынга оперативтиг болгаш удуртур составтың албан-дужаалдарынга ажылдап турган.

2003 чылдың май айга чедир — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының Санкт-Петербург хоорай болгаш Ленинград облазында эргелелиниң хайгыылга удур операциялар талазы-биле даргазының оралакчызы.

2003 чылдың июль 1-ден 2004 чылдың февраль 28-ке чедир — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының Санкт-Петербург хоорай болгаш Ленинград облазында эргелелиниң даргазы.

2004 чылдың март 2-ден эгелеп — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының директорунуң оралакчызы — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының экономика талазы-биле айыыл чок чорук департаментизиниң даргазы.

2004 чылдың июль 11-ден эгелеп — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының экономика талазы-биле айыыл чок чорук албанының удуртукчузу. 2006 чылда генерал-полковник дужаалын аңаа тывыскан. Чамдык медээлер-биле алырга, ооң соонда шериг генералы деп ээлчеглиг дужаалды Бортниковка база-ла 2006 чылда декабрьның 20-де тывыскан.

2004 чылдың июль айдан эгелеп — кем-херек-биле холбаалыг орулгаларны ажык болдурарынга удур демиселдиң национал стратегиязының концепциязын чогаадыр талазы-биле ведомстволар аразының ажылчын бөлүүнүң кежигүнү.

2004 чылдың октябрь айдан эгелеп — Экономиктиг интеграция айтырыгларының талазы-биле чазак комиссиязының кежигүнү.

2004 чылдың ноябрь айдан 2008 чылдың май айга чедир — «Совкомфлот» ААН (ажык акционерлиг ниитилел) Директолар чөвүлелиниң кежигүнү.

2005 чылдың апрель айдан эгелеп — Россия Федерациязының экспорт контролюнуң талазы-биле комиссиязының кежигүнү.

2005 чылдың декабрь айдан эгелеп — Одалга-энергетика комплекизи болгаш минералдыг чиг эт баазазын дагын бүдүрүрериниң айтырыгларының талазы-биле чазак комиссиязының кежигүнү.

2006 чылдың апрель айдан эгелеп — Россия Федерациязының авиатудуг комплекизиниң бүдүрүлгелериниң интеграциязын хандырар талазы-биле чазак комиссиязының кежигүнү.

2008 чылдың май 12-ден эгелеп — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының директору, Терроризмге удур национал комитеттиң даргазы, а май 25-тен эгелээш — Россия Федерациязының Айыыл чок чорук Чөвүлелиниң доктаамал кежигүнү.

2008 чылдың май 19-тан эгелеп — Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Саттыныкчы чорукка удур хөделир талазы-биле чөвүлелдиң болгаш ооң президиумунуң кежигүнү.

2008 чылдың май 22-ден эгелеп — Хамаарышпас Күрүнелер Дем каттыжылгазында чурттарның айыыл чок чорук органнары болгаш тускай албаннар удуртукчуларының чөвүлелиниң даргазы.

2008 чылдың октябрь 17-ден эгелеп — Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Саң-хөө рыногун хөгжүдер талазы-биле чөвүлелдиң кежигүнү.

2008 чылдың ноябрь 1-ден эгелеп — Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Информастыг ниитилел хөгжүлдезиниң талазы-биле чөвүлелдиң болгаш ооң президиумунуң кежигүнү.

Удур хемчеглер болгаш делегей чергелиг кады ажылдажылга[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

2014 чылдың июль 26-да, август 5-те Украинаның чөөн чүгүнге үскүлежиишкин ужун Европа Эвилели болгаш Канада Бортниковка удур хемчег алган. Ооң кадында, Путинге чоок 35 албан-дужаалдыг кижилер, депутаттар болгаш бизнесменнерге удур Американың Каттышкан Штаттары база хемчеглер алган, ынчалза-даа алдыртканнарның аразында Бортников чок бооп турар. 2015 чылдың февраль айда американ таланың чалалгазы-биле Бортников Россияның ведомстволар аразының делегациязын удуртуп алгаш, Вашингтон хоорайга болуп эрткен күчүлел экстремизминге удур хөделириниң талазы-биле саммитке киришкен.

2018 чылдың январь айның 27-28 хүннеринде Бортников база катап Американың Каттышкан Штаттарынга Даштыкы хайгыыл албанының директору Нарышкин болгаш шериг хайгыылының даргазы Коробов-биле кады аян-чорук кылган. Олар шупту Вашингтонга Төп хайгыыл эргелелиниң директору Помпео-биле ужурашканнар. Американ болгаш россий тускай албаннар удуртукчуларының эң ат-алдарлыг ужуражылгазы болган. Талалар Россия болгаш Төп Азияның чурттарындан ооң мурнунда Сирияга чаалажыр дээш чораан «Ислам күрүне» дайынчыларының Сириядан дедир ээп келириниң айыылын чугаалашкан.