Греко-рим хүреш

Википедия деп сайттан
Адакы хүреш - партер

Греко-рим хүреш (өске ады француз хүреш) — янзы-бүрү аргалар-биле удурланыкчызын ооргазынга чапшыр октаар. Хостуг хүрештен ылгалы буттар-биле аргалар кылыры хоруглуг (буттап, тевелеп, чаяа теп болбас). Греко-рим хүрештиң тыптып келген чери Бурунгу Греция, нептерээн чери Рим Империязы, чаа амгы дүрүмнерни Францияга туругузуп шиитпирлээн.

1896 чылдан тура греко-рим хүреш Олимпи Оюннарынче кирип эгелээн, 1898 чылдан тура Европа чергелиг маргылдаалар эгелээн, 1904 чылдан тура делегей чергелиг маргылдаалар эгелээн.