Коачелла (фестиваль)

Википедия деп сайттан
Коачелла 2012 чылда

Коачелла

Коачелла шынаазында уран чүүл болгаш хөгжүм фестивалы (англ. Coachella Valley Music and Arts Festival)  — Калифорния штадында Индио деп хоорайга үш хонук дургузунда болур хөгжүм фестивалы. Коачелланы Goldenvoice деп компания эттирип турар.

Американың каттышкан штаттарында база бүгү делегейде эң улуг, билдингир болгаш орулгалыг фестивальдарның бирээзи.

Эң бир дугаар Коачелла 1999 чылда бооп эрткен. Киржикчилериниң аразында янзы-бүрү жанрлыг бөлүктер бар — инди-рок, хип-хоп, электрон болгаш поп-музыка; фестиваль хемчээлинде уран чүүлдүң делгелгелери база болуп турар.

Коачелла чедиишкини ачызы-биле Goldenvoice немей база ийи хөгжүм фестивальдарын тургускан: «Дилижанс» биле «Куруг ховуга аян-чорук».

Туружу[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

"Клуб Empire Polo"ну көрүп каан бетинде-ле, ол бисти кайгаткан. Бис фестивальды ырак черге турзун деп күзеп турган бис. Силер бажыңдан үнгеш, каш ыраажы бөлүктүң үнерин көрүп кааш, ол-ла кежээ чана бербезин дээш. А силер аян-чорук кылбышаан, фестивальче чедип келгеш, ооң соонда кончуг шылааш, улуг-хүннүң эртезинде көргүзүгче ажынарыңарны манап тур бис. Ол кежээки хая база ол улуг Коачелла сеткили сени дыка магададыр.

– Коачелланың чогаадыкчызы Пол Толлетт фестивальдың туружу дугайында

Индио деп хоорайда Коачелла шынаазынга эттирер. Болур чери Лос-Анджелес хоорайдан чөөн чүкче 201 км хиреде турар.

Фестивальдың болуп турар девискээри 31,5 гектар; лагерь, чычаан тургузар черин база санаар болза, черниң хемчээли 243 гектар ажа бээр.

Фестивальдың төөгүзү дургузунда изиг-соогу +41°C-ден (2012ч апрель 21) +6°C-га дээр өскерилген (2012ч апрель 14).

Тус черниң чурттакчыларын дүвүретпес дээш, комендант шагын тургускан. 2010 чылдан пятница, чартык улуг-хүннерде ол дүне 1 шакта эгелээр, улуг-хүннерде – дүн ортузунда. Комендант шагын ажыр эрттирер болза, организакчызы Goldenvoice минута бүрүзү дээш 1000 доллар торгаал төлээр.

Төөгүзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Фестивальдың эгези кылдыр 1993 чылдың концердин санап турар, ол концертке Pearl Jam Ticketmaster-ниң тудуп алган черлерин бойкоттап, Empire Polo Clubка киржип турган. Оларның салган көргүзүглери улуг эрттирилгелер чорударынга чогумчалыг болганында, 1999 чылдың октябрьда Coachella фестивалдың баштай эрттиреринге кол салдарлыг болган.

Пол Толлеттиң сорулгазы дээрге албан чарттарда чедиишкиннерлиг эвес-даа бол, модада артисттерни чалап алыры: «Оларны кады чыып алыр болзувусса, ол дыка хөй улусту чоокшуладыр тыртыптар чадавас». 1997 чылда Толлетт Гластонбери фестивалынга чорааш, Empire Polo Клувунуң чуру бар сеткүүлдерни артистерге болгаш оларның менеджерлеринге үлеп турган. Гластонбериниң өл-частыг агаарынга удур ол сеткүүлде «хүннүг Коачелла. Чурукта шупту улус хүлүмзүрүп алган турар»[1].

1999 чылдың июльда Вудсток '99 төнген соонда чедилик ажылдыр Коачелла-фестче билеттер садып турар деп чарлап эгелээн. Чарлалдарда халас суглуг фонтаннар, арыгланыр черлер, майгыннар саналдап турган.

1999 чылда октябрь 9-10-да Фестивальдың байырлал ажыдыышкыны бооп эрткен. Бек, The Chemical Brothers, Tool, Morrissey и Rage Against the Machine, Jurassic 5, Underworld Коачелланың кол ыраажылары болуп келген.

Билеттер хүн бүрүзү 50 доллар дээш саттынып турган: бир дугаар хүнде 17 000 хире билет саттынган, ийи дугаарында 20 000 билет. Кирерде келген кижиге-ле халас чычаан тургузар чер болгаш суг саналдаан. Көргүзүг илдик чок эрткен. Кол проблемазы чүгле изиг агаар турган (>100° F / 38° C).

Киржикчилер, шүгүмчүлекчилер фестивальды эки кылдыр үнелээн: Pollstar чылдың фестивалы деп санаан.

2000 чылда көргүзүглер болбаан (Калифорнияга 2000 чылда болуп турган хөгжүм фестивальдары төнмес хөй болган), а 2001 чылда чаңгыс хүн болур эртирилге болуп үнген, а билеттиң өртээ 65 $ чедир өскен. 2002 чылда фестиваль ийи хонуктуң чылдың эртер хемчег апарган. 2007 чылдан фестиваль 3 хонук болур апаган.

2010 чылда организакчылары чаңгыс хүннүң билеттерин сатпайн барган, ооң орнунга чүгле үш хүннүң билеттерин саналдаан. 2011чылда көргүзүгнү 90 муң кижи көрген, 2011 чылда майның 31-де фестиваль аразында бир чедилик ылгалдыг, ийи үш хүннүг этаптыг болур деп Goldenvoice чарлаан. 2012 чылда фестивальче билеттерни ийи шак четпээн дургузунда садып апарган. 2013 чылдың фестивалының бетинде Goldenvoice (фестивальды эттирип турар организация) Индио хоорай биле керээ чарган, 2030 чылга дээр Коачелланы аңаа эттирер кылдыр. Дугуржулга аайы-биле Indio-нуң үлүү билеттерже санаашкыны-биле 2,33 доллардан билет дээш $ 5,01-га дээр улгаткан[2]. Ол-ла чылдың июльда Empire Polo Club долгандыр 280 гектар черни садып алган.

Дөрт чыл дургузунда Billboard Touring Awards саналы-биле Коачелла эң аянныг фестиваль депат алган. 2015 чылда фестивальче билеттер 20 минут дургузунда артыышкын чокка саттынган.

2020 чылдың март 12-де компания Goldenvoice COVID-19 чылдагааны-биле Коачелла 2020-ни апрельден октябрь айже чыла берген деп чарлаан. Ынчалза-даа, июньда Коачелла шуут болбас деп медээ келген. База 2021 чылда январьда уламчылаан пандемия COVID-19 ужурунда Коачелла 2021 база болбаан.

Көргүзүглери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Фестивальдың девискээринде хары угде каш куруг ховулар аттарлыг сценалар турар, оларның кырында көргүзүглер чаңгыс угда эртер: кол сцена (англ. Coachella Stage), ажык театр (англ. Outdoor Theatre), Гоби-тент (англ. Gobi Tent), Мохаве-тент (англ. Mojave Tent), Сахара-тент (англ. Sahara Tent).

Coachella – ойнап турар хөгжүмден аңгыда, уран-чүүл делгелгелериниң чери база. Чурук болгаш скульптураның хөй кезээ интерактивтиг.

Эрте чылдарда Коачелланың делгелгелери колдуунда Burning Man фестивалынга дөмейлешкек турган.

Фестивальга чедир 10 хонук артканда, уран-чүүл ажылдакчызы ол биче үе иштинде кылган чүүлүн тургузар ужурлуг. «Поэттиг кинетика» деп уран-чечен коллективтиң кежигүнү Синтия Уошберн фестивальдың уран-чүүлге ажыы дугайында чугаалаан: «Коачелла уран-чүүл ажылдакчыларынга дыка сонуурганчыг апар чыдар, хөгжүмчүлерге ышкаш».

«Поэттиг кинетика» аңгы-аңгы фестивальдарга каш кайгамчык улуг, шимчеп турар уран-чечен тудуглар тургускан: 2013 чылда улитканы, 2014 чылда астронавтыны, а 2015 чылда чазылбаан ховаганны.

Фестиваль аңгы-аңгы чылдарда[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Көргүзүглерниң долу даңзызы(en)

Чылы Ай-хүнү Кол ыраажылары Чыган акшазы (млн $)[3] Келген кижи саны[3]
1999 Октябрь 9-10 Бек Билдинмес 37000
Tool
Rage Against the Machine
2001 Апрель 28 Jane’s Addiction Билдинмес 32000
2002 Апрель 27-28 Björk Билдинмес 55000
Oasis
2003 Апрель 26-27 Beastie Boys Билдинмес 60000
Red Hot Chili Peppers
2004 Май 1-2 Radiohead Билдинмес 110000
The Cure
2005 Апрель 30-Май 1 Coldplay Билдинмес 100000
Nine Inch Nails
2006 Апрель 29-30 Depeche Mode $9 120000
Tool
2007 Апрель 27-29 Björk $16.3 187000
Red Hot Chili Peppers
Rage Against the Machine
2008 Апрель 25-27 Prince $13.8 152000
Roger Waters
Jack Johnson
2009 Апрель 17-19 Paul McCartney $15.3 153000
The Killers
The Cure
2010 Апрель 16-18 Jay-Z $21.7 225000
Muse
Gorillaz
2011 Апрель 15-17 Kings of Leon $24.9 225000
Arcade Fire
Kanye West / The Strokes
2012 Апрель 13-15 The Black Keys $47.3 158000
Апрель 20-22 Radiohead
Dr.Dre / Snoop Dogg
2013 Апрель 12-14 The Stone Roses / Blur $67.2 180000
Апрель 19-21 Phoenix
Red Hot Chili Peppers
2014 Апрель 11-13 Outkast $78.3 579000
Апрель 18-20 Muse
Arcade Fire
2015 Апрель 10-12 AC/DC $84.2 198000
Апрель 17-19 Jack White
Drake
2016 Апрель 15-17 LCD Soundsystem $94.2 198000
Апрель 22-24 Guns N' Roses
Calvin Harris
2017 Апрель 14-16 Radiohead $114.6 250000
Апрель 21-23 Lady Gaga
Kendrick Lamar
2018 Апрель 13-15 The WeekndBeyoncé

Eminem

Билдинмес Билдинмес
Апрель 20-22
2019 Апрель 12-14 Childish Gambino

Tame Impala

Ариана Гранде

Билдинмес Билдинмес
Апрель 20-22
2020 Апрель 10-12 Rage Against the Machine

Трэвис Скотт

Фрэнк Оушен

Октябрь 9-11-че болгаш 16-18-че көжүрген, сөөлүнде пандемия COVID-19 дээш болбас деп чарлаан.
Апрель 17-19
2021 Апрель 9-11 Rage Against the Machine

Трэвис Скотт

Фрэнк Оушен

Пандемия COVID-19 дээш ойталаан.
Апрель 16-18
2022 Апрель 15-17 Rage Against the Machine

Трэвис Скотт

Билдинмес Билдинмес
Апрель 22-24 Билдинмес Билдинмес
2023 Билдинмес Фрэнк Оушен Билдинмес Билдинмес
  1. John Seabrook The Mastermind Behind Coachella (en) // The New Yorker : magazine. — Condé Nast, 2017-04-10. — ISSN 0028-792X. Архивировано из первоисточника 26 Он ийи айның 2017.
  2. Coachella/Stagecoach promoters reach deal to stay in Indio through 2030 (англ.), UPROXX (2013-04-04). Архивтээн 2015 Дөрт айның 3. Хынаан 22 Он ийи айның 2017.
  3. 3,0 3,1 Billboard - Music Charts, News, Photos & Video, Billboard. Архивтээн 2012 Чеди айның 10. Хынаан 25 Он ийи айның 2017.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]