Костенко, Тамара Николаевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Тамара Николаевна Костенко

Төрүттүнген хүнү 1937 марттың 17(1937-03-17) (83 года)
Чурт

Тамара Николаевна Костенко (төр. 1937 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

17 март 1937 чылда суур Хадыженский төрүттүнген, бо үеде Хадыженск хоорай, Апшеронский район Краснодар край.

Чеди класс база Ейскиниң көдээ ажыл-агый техникумун дооскаш мергежили «зоотехния» Тамара Костенко күш-ажыл ажыл-чорудулганы 1955 чылда сүт-бараан № 2 дугаар ферманың эргелекчизи колхоз «Победа» Кущёвский район эгелээн. Ферманы сандараан байдалга хүлээп алгаш, ол за кыска хуусаа үндүрген ону мурнакчы күш-ажыл культура организациязы база сагган сүттер. 1976 чылда инек бүрүзүнден ортумаа-биле 4120 килограмм сүт алган, что составило на 20 килограмм хөй көргүзүглер мурнундагы чылда. Чылдың хүлээлгезинге 1067 тонн сүт күрүнеге 1090 тонн бедик шынарлыг продукция саткан турган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 23 декабрь 1976 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай чедиишкиннер дээш, Бүгү-эвилелдиң социалистиг маргылдааларынга чедип алган, күш-ажылдың эрес-дидим чоруктарын көргүскени планнар күүседири база социалистиг хүлээлгелер бүдүрүлге көвүдээри база күрүнеге тараа садары база өске көдээ ажыл-агый продуктулары 1976 чылда, Костенко Тамара Николаевнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Будучи СЭКП кежигүнү, СЭКП XXVII съездиниң делегаттап соңгуттуруп турган. Элээн каш ажылдарның автору апарган, «Наша ферма сегодня и завтра» кирип турар (Краснодар, Книжное издательство, 1979 год).[1]

1992 чылдан Тамара Николаевна алдарлыг дыштанылгада турар, Среднечубуркск көдээ суурда чурттап турар.[2]

Ачы-хавыяалары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Ленинниң база бир ордени-биле шаңнаткан (1973), Күш-ажылдың Кызыл Тук ордени (1971) база Улустарның найыралы (1986), а оон аңгыда медальдар, иштинде мөңгүн медаль ВДНХ ССРЭ.
  • Кубаньның көдээ ажыл-агыйның алдарлыг ажылдакчызы (1996).[3]
  • 2002 чылда Т. Н. Костенко Краснодар крайның удуртур чери Хүндүлел бижик-биле шаңнаткан турган.[4]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]