Мотова, Нина Михайловна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Нина Михайловна Мотова

Төрүттүнген хүнү 1939 августтуң 31(1939-08-31) (80 лет)
Чурт

Нина Михайловна Мотова (төр. 1939 чыл) — совет үлетпүр ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

31 август 1939 чылда көдээ суур Покровское Ленинский район Москва областька төрүттүнген (бо үеде — Москва хоорайның Мурнуу административтиг округ девискээр).

Бичии уругнуң бичии чораан үези берге турган: адазы Ада-чурттуң Улуг дайынының фронтузунче чорупкан база Сталинградка чок болган. Ооң ажылы колхозка авазынга дузалажыр ужурга таварышкан.[1]Чеди чылды дооскан соонда, фабрика-завод өөредилге школазы Москваның эът комбинадынче кирген, дооскаш бо-ла бүдүрүлгениң колбаса цехинге ажылдап эгелээн. Профессияны солуур деп бодаан, комбинаттан чорупкан база 1961 чылда шлифовщицалап роликово-подшипниковый цехче кирген Бир дугаар күрүне подшипникового заводу[2]Москвага. Бүдүрүлгеден үзүк чок ортумак школаны дооскан, заводтуң школа мастерлерин база — Ф. Э. Дзержинский Машина тудуг техникумун шылгаралдыг. 1965 чылда СЭКП кирген. Бедик бүдүрүлге чедиишкиннер дээш Сес беш чылдың түңнелдери-биле «Знак Почёта» ордени-биле шаңнаткан турган, а үш дугаар түңнелдер-биле, Тос беш чылдың шиитпирлиг чылы — Ленин ордени. 1976 чылда хоюглаар участок, Нина Михайловна ажылдап турган, борбак хоюглаар станоктар тургусткан турган, Герман демократиктиг республикага бүдүрген, түңнелинде шлифовчицаларның күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү элээн өскен.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 16 январь 1981 чылдың Чарлыы-биле шылгарыңгай бүдүрүлге чедиишкиннер дээш, хуусаа бетинде даалгаларны күүседиири он беш чыл база социалистиг хүлээлгелер Мотова Нина Михайловнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры адын тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Бүдүрүлгеден чергелештир хөй-ниити ажыл-чорудулга кылып турган. ССРЭ-ниң Дээди Совединиң 11 дугаар чыыжының депутады турган, чаңгыс удаа эвес Москваның хоорай Совет улусчу депутаттар депутаттап соңгуттуруп турган, СЭКП Ждановской райкомМайык:Где? кежигүнү база правления Общества совет-румын дружбы. СЭКП XXV съездиниң делегады турган база ССРЭ-ниң XVI профэвилелдер съездиниң. Профэвилел линияга Кубаже барган, Фиделем Кастро-биле ужуражып турган.[3]Ооң соонда, Кремльге Дээди Совединиң депутады дег, ССРЭ-ниң культура министри П. Н. Демичев маадырга чугаалаан: «Михайловна, билир-билир бис, Кубага сен канчаар үнген сен! Эр хей, Россияны бергедетпээн».[3]

Медальдар-биле шаңнаткан турган, иштинде алдын медаль ВДНХ ССРЭ.

ГПЗ-1-ге Н. М. Мотова пенсия үнеринче чедир ажылдаан. Алдарлыг дыштанылгага тургаш, Москвага чурттап турган. «Трудовая доблесть России» организацияның кежигүнү болуп турар.[4]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]