Никольская, Раиса Ивановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Раиса Ивановна Никольская

Төрүттүнген хүнү 1912
Мөчээн хүнү 1994 августтуң 22(1994-08-22)
Чурт

Раиса Ивановна Никольская (1912 чыл1994 чыл) — совет көдээ ажыл-агыйның ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1912 чылда Россия империязы Екатеринодар хоорайга төрүттүнген, бо үеде Краснодар хоорай, демир-орукчуларның өг-бүлезинге төрүттүнген.

Школаны дооскан соонда Кубаньның көдээ ажыл-агый институду (бо үеде Кубаньның күрүне аграрлыг университеди), ол хөрзүн шинчилээр эртем кафедразынга ажылдап артып каан. Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде институтту Ортаа Азияже чайладыр көжүрген; Раиса Ивановна бичии уруглары-биле Геленджик хоорайже көже берген. Дайын чылдарында ол хлеб заводунга лаборантылап ажылдап турган, ооң соонда — лаборатория эргелекчизи база кол технолог. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» медаль-биле шаңнаткан турган.[1] Дайын соонда ВКП(б)/СЭКП кирген. 1951 чылда Геленджиктиң райком партияның секретары соңгуттуруп турган, 1956 чылда «Геленджик»-тиң винсовхозун удурткан.[2]

Кажан аныяк директор ажыл-агыйны хүлээп алганда, ол 120 га чер турган, трактор база чүък машиназы-полуторка. А кажан ол пенсияже 1984 чылда үнүп тургаш, совхоз дөрт килдиске чедир өскен, 1300 га виноградниктер дүжүду 10 муң ажыг тонн, бедик орулгалыг бүдүрүлге апарган. Ооң удурткан чылдарында совхоз виноградниктерниң шөлдерин элээн улгаттырган, заложены на выдержку 500 муң ажыг декалитр марочный винолар: «Алиготе Геленджик». «Кабарне Мысхако», «Рислинг Мысхако», «Черные глаза», «Мускат янтарный», «Совиньон Геленджик», «Южная ночь», «Жемчужина России» база өскелер. Улустар аразының делгелге-дегустацияларга «Геленджик» совхозтуң винозу хөй алдын, мөңгүн база хүлер медальдар-биле шаңнаткан.

1974 чылда совхоз чурттуң үлетпүр төптерче база крайның курорттары 1420 тонн виноград планда 1392 тонн чүдүрүп чоруткан, 2 021 миллион рубль ажык-кончаа түң алган. ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 10 февраль 1975 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай чедиишкиннер дээш, Бүгү-эвилелдиң социалистиг маргылдаазынга чедип алган, база күш-ажылчы эрес-дидим чорук илереткен хуусаа бетинде даалганы күүседир тос беш чыл база принятых хүлээлгелер бүдүрүлге көвүдээри база күрүнеге продуктулар саткан чер ажылы база мал ажылы Никольская Раиса Ивановнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Бүдүрүлгеден чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган — бүгү делегейниң виноградтар база виноделдер конгресс киржилгеге киржип турган, чаңгыс удаа эвес Геленджиктиң хоорай совединге депутаттап соңгуттуруп турган, «Знание» хоорай ниитилелиниң даргазы, «ССРЭ-Франция» хоорай найырал ниитилелиниң бир дугаар удуртукчузу турган.[2]«Агропромышленное предприятие „Геленджик“» ажылдың автору апарган.[3]

1984 чылда пенсияже үнгеш, алдарлыг дыштанылгага турган, Геленджикке чурттап турган, ветераннар Совединиң дарга оралакчызы болуп турган.

Геленджикке 22 август 1994 чылда чок болган. Хоорай чевээнге Марьина Роща суурга орнукшуткан турган.

«Геленджик» совхоз удуртур бажыңда Р. И. Никольскаяга тураскаал бижиктиг самбыраны тургускан.

Ачы-хавыяалары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Images.png Даштыкы чурумалдар

Image-silk.png Геленджиктиң Күш-ажылчы ады
  • Оон аңгыда Күш-ажылдың Кызыл Тук ордени-биле шаңнаткан (1957), «Хүндүлел Демдээ» (1966) база Октябрь Революция (1971), медальдар.
  • «Геленджиктиң хүндүлүг хамаатызы» атты тывыскан.[4]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]