Оникиенко, Лидия Семёновна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Лидия Семёновна Оникиенко

Төрүттүнген хүнү 1921 январьның 14(1921-01-14)
Мөчээн хүнү 1998 сентябрьның 21(1998-09-21) (77 лет)
Чурт

Лидия Семёновна Оникиенко (1921 чыл1998 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

14 январь 1921 чылда, Россияда Хамааты дайынының чылдарында, станица Анастасиевской Кубань-Черномор область, бо үеде Славянский район Краснодар крайның, тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

1937 чылда чеди чылды дооскаш, ашакка баргаш база үргүлчү чурттаар чер озалааш сууржугаш Гвардейский көже берген (бо үеде көдээ суур Гвардейское) Крымский район Краснодар крайның. Тус черниң колхозунга огород бригадазнга овощеводтап ажылдап эгелээн, Ада-чурттуң Улуг дайынының соонда «Сопкой Героев» деп адаттынган.[1]1962 чылда № 4 дугаар бригада овощевод колхоз бригаданы удурткан оон аңгыда келир үениң Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры Ф. И. Лазутконуң удуртулгазы-биле. Лида Семёновнаның звенозу, 21 овощеводтан тургустунган , 87 гектар черни быжыглаан, помидорлар, согуналар, ногаан чочак-тараалар өстүрүп турган. Бодунуң ажылының бир дугаар чылында, эрте тарыырынга чаа аргаларны ажыглаан, проращивая үрезиннерни парниктерге база рассадаларны ажык хөрзүнге чечен бажы-биле тарып олурткан, Оникиенконуң звенозу сверхплан дүжүт томаттарны алган.

Дараазында чылдарда ооң звенозунуң ажыл-ишчилери, ногаа культураларын өстүреринге мурнакчы технологияларны ажыглаан, гектар бүрзүнден доктаамал чыып турган быжыглаан шөлге 50 ажыг центнер ногаалар база мурнакчы черлерни Крымский районнуң овощевод коллективтер аразынга ээлеп турган. сес беш чылдың түңнелинде колхоз «Сопка Героев» күрүнеге 35 муң тонн томаттар саткан, оон иштинде сверх план көргүзүглери 6 муң ажыг тонн. ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 8 апрель 1971 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай ачы-хавыяалары дээш, көдээ ажыл-агый бүдүрүлге хөгжүлдезин чедип алган база беш чыл план күүселдези күрүнеге продуктулар чер ажылы база мал ажылын саткан, Оникиенко Лидия Семёновнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры адын тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Пенсияже үнген соонда алдарлыг дыштанылгага турган база көдээ суур Гвардейское Крымской районга чурттап турган.[1]

21 сентябрь 1998 чылда чок болган база хуторской чевег озалааш сууржугашка орнукшуткан турган.

Оон аңгыда Күш-ажылдың Кызыл Тук ордени-биле шаңнаткан турган (1968) база медальдар, иштинде ийи хүлер медальдар ВДНХ ССРЭ (1968, 1975).

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]