Серээ

Википедия деп сайттан
Серээ

Серээ – узун тудалыг болгаш кезек (колдуунда ийиден дөртке чедир) шиш адырларлыг кижиниң чемненир херексели. Ол омааш-биле чамдыкта салыр. 3-4 хире шиш адырларлыг, ынчангаш ооң ажыы омааштан ылгалып турар. Чемненир ширээге чыскаап турда, серээни кижиниң солагай холунуң дужунга шиштерин куду көрүндүр салыр, чүге дизе кижиниң оң талакы холунуң дужунга бижек салыр (оң холуг улуска таарыштырган дүрүм-биле).