Перейти к содержанию

Тес-Хемче кирген алды хемнер

Википедия деп сайттан
Эрзин чанындан Тес-Хем
Тес-Хем долиназы («тыва»)
Ак-Эрик биле Самагалдай аразына Тес-Хем кежир көвүрүг

Тес-Хемче кирген алды хемнер:

  • Узун Тес-Хем
  • Хөл-Оожу
  • Дыттыг-Хем
  • Ужарлыг-Хем
  • Теректиг-Хем
  • Шивээлиг-Хем

Шаг шаанда Тес-Хем агып бадып, тыптып турда, ооң баарынга Таңды сынның мурнуу талазынче баткан чергелешкек бичежек хемнер харап көргүлээштиң, Тес-Хем угбазынга барып, дозуп ужуражыр деп чугаалашканнар. Ужуражырда, бир дем-биле кады чергелештир бадар деп дугурушканнар. Таңды сынындан ол хемнер Тестиң бараанын харап көөрге, кончуу сүргей чуглуп шураан, калчаа далай дег, кыза берген бадып чыдар болган-дыр.

Олар Тестиң күштүг шапкын агымынга четпейн, аразында мынчаар чугаалажып, безеректелип бадып чытканнар:

  • – Узун Тес-Хем чаларап батты, угбавыс сүүр күчүлүүн тургузуптар чүве чок-тур. Дуңмалары бистерни тоор-даа хире эвес-тир – деп, соондан бадып, Хөл-Оожу хөректенип чыдып калган. Дыттыг-Хем дыңнаачаңнап агып чыткан, Ужарлыг-Хем улаштыг даштап шурап чыткан, Теректиг-Хем дерин чоттунуп аккан, Шивээлиг-Хем шимээн-дааштыг болуп угбазының соондан улай суржуп каттышкаштың, Успа-Хөлче кирип чыдар. Улуг-биче хемнерниң Успа-Хөл кавайы-дыр ийин.

Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. А.Д.Арапчорнуң "Тыва улустуң мифтери болгаш тоолчургу чугаалары" деп номундан.