Чалгааның үш хевири болгаш багай талалары

Википедия деп сайттан
Будда башкы
Чалгааның үш хевири болгаш багай талалары

Чалгааның хевирлери

 • Кылбазының чалгаазы;
 • Чылдырарының чалгаазы (чижээ: эртен кылып алыр мен, келир чылын кылыр ыйнаан);
 • Куду көрдүнериниң чалгаазы (чижээ: ол өөредигни мен боттандырып шыдавас мен, мен хөөкүй ону каяа шиңгээдип алыр мен деп бодалдар).

Чалгаага тиилеттирерге

 1. кижи күзелдерин бүдүрүп шыдавас;
 2. кандыг-даа ажыл кылдынмас;
 3. уйгуга алзыр;
 4. кижи хоозун үе чарыгдаар;
 5. кижи хоозун чүүлдерже чүткүүр;
 6. кижи хоозун чугаага алзыр;
 7. кижи хоозун оюннарга алзыр;
 8. кижи хоозун аазаашкыннар кылыр;
 9. аарыглар тыптыр;
 10. кижи буян чыып шыдавас;
 11. хөй моондактар тыптыр;
 12. оорлаашкын кылыр байдал тургузар;
 13. чалгаадан муңгаралдар тыптыр;
 14. чалгаадан хомудалдар тыптыр;
 15. кижилерниң бак караан көөр;
 16. кижилерниң каржы сөстерин дыңнаар;
 17. аас-дыл тыптыр;
 18. чогуш-содаа тыптыр;
 19. эп-найырал чидер;
 20. Ат-алдар чидер;
 21. “чалгаа” деп атка чедер;
 22. кылык-килең тыптыр;
 23. көөр хөңнү чок чорук тыптыр;
 24. адааргак сеткил тыптыр;
 25. багай сеткилдер тыптыр;
 26. карак чажы төктүр;
 27. хилинчектен оон-даа улуг хилинчек тыптыр;
 28. ховар Дээди 3 Эртинеден ырап чоруй баар;
 29. ховар Дээди 3 Эртинени ханы сайгарып шыдавас;
 30. дээди мерген-угаан чыгдынмас;
 31. сайзыралдың хевирлерин бодунга алыры болдунмас;
 32. хосталга чедип алыр оруктуң эи талазын чедип шыдавас;
 33. келир төрүмелдер багай болур;
 34. Тамы ораннарының чурттакчызы болуп катап-катап төрүттүнер;
 35. кажаан-даа хинчек човулаңның ындыы чарыынче кежип шыдавас;
 36. кайы-даа кедилиг, үзүктел чок аас-кежик чедип шыдавас;
 37. аас-кежик эжии хагдынган болур;
 38. Будда деңнелин чедип шыдавас.


Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Ламрим Ченмо. Ыдыктыг Зоңгава башкы болгаш геше Джампа Тиңлей башкы.