Шаповалова, Мария Павловна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Мария Павловна Шаповалова

Төрүттүнген хүнү 1925 февральдың 7(1925-02-07) (95 лет)

Мария Павловна Шаповалова (кыс фамилиязы Толстых, төр. 1925 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Герой Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

7 февраль 1925 чылда озалааш сууржугаш Чмерь (бо үеде чок болуп турар) Воронежская губерния хөй уруглуг тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

1930 чылдарда Толстыхтың өг-бүлези Кубаньче көже берген, 1939 чылда станица Новотитаровская бо үеде Краснодар край чурттап эгелээн. Ортумак эртемни алгаш, Ада-чурттуң Улуг дайыны-биле дүгжүп эгелээн, Вера тус черниң Каганович аттыг колхоз хову ажылы звенозун удурткан. Фронтунуң линиялар чоокшулаары-биле ол оңгулар казып ажылдап турган база Новотитаровской демир-орук станциязындан Нововеличковская станицага чедир ок-чемзекти дажып турган, линия камгалалы эртип турган. Дайын төнген соонда ол колхозка уламчылап ажылдаан, аныяктар звенозун удуртуп турган, 1948 чылдың ажылының түңнелдери-биле 25,57 центнер гектар шөлге 17 гектар тарымал тоорук дүжүдүн алган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 10 февраль 1949 чылдың Чарлыы-биле алганы дээш бедик дүжүт кызыл-тас база тарымал тоорук колхозтар-биле албан дужаалдалар база шупту хевирлерге көдээ ажыл-агый продукцияларынга керээ чарарының күүселдези, натуроплаты МТС ажылы дээш 1948 чылда база шупту культураларга үрезиннер-биле хандыртынганы долу хереглел түңү часкы тарылгага 1949 чылда Толстых Мария Павловнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп иле Молот» алдын медаль.

Дараазында чылдарда М. П. Шаповалованың звенозу бедик дүжүт тараа база тарымал тоорук Сталин аттыг адын өскерткен колхозка уламчылап чыып турар, а сөөлзүреди — колхоз аттыг XXII партсъезди Ново-Титаровский район (Динской район Краснодар край).

Алдарлыг дыштанылгаже үнгеш, Мария Павловна станица Новотитаровскойда чурттап турар.

2002 чылда ол Краснодар крайның администрациязы-биле Хүндүлел бижик-биле шаңнаткан турган. 7 февраль 2020 чылда Новотитаровской көдээ суурнуң баштың оралакчызы Мария Павловна Шаповаловага төрүттүнген хүн байыр чедирген база ветераннар Совединиң төлээлекчилери-биле кады Новотитаровской суур аңаа 75-чыл Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелге юбилейлиг медальды тывыскан.[1]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]