Перейти к содержанию

Өң

Википедия деп сайттан
Кызыл хүн

Өң — физиологтуг көрүлде минниишкининге даянып тодараттынар оптиктиг диапазоннуң электромагниттиг херелдениишкининиң шынарлыг субъективтиг характеристиказы.

Бөдүүнү-биле чугаалаарга, өң дээрге кижиниң караанга чырыктың херелдериниң деггенинден тыптыр минниишкин-дир. Кижи бүрүзүнге чырыктың херелдери аңгы-аңгы минниишкинге чедирер болганы-биле, кижи бүрүзүнге өңнер аңгы-аңгы болур.

«Өң» деп билиг ийи уткалыг: бирээде, чырыктың бир-ле объектиден чайынналганындан тыптыр психиктиг минниишкин (кызыл-сарыг апельсин), ийиде, чырыктың дөзүнүң бодунуң чаңгыс уткалыг характеристиказы (кызыл-сарыг чырык). Бир дугаарынга хамаарыштыр көөрге, чугаа дыка хөй чүүлдерден хамааржыр субъективтиг өң дугайында чоруп турар, ийи дугаарында, чүгле көстүп турар херелдениишкинниң чалгыының узунунуң дугайында чугаа чоруп турар.

Өң минниишкини физиологтуг, психиктиг база культура-ниитилелдиг бөлүк факторлардан хамааржыр. Цветоведение деп эртем база бар. Ол эртем физика, физиология болгаш психология эртемнеринде системажыттынган билиглерге даянып, өңнү шиңгээдириниң болгаш аңгылаарының процесстерин шинчилеп турар. Аңгы-аңгы культураларда өңнү база аңгы-аңгы көрүп турар боор. Өңнүң болгаш ооң янзыларының чоннуң амыдыралында чугулазын барымдаалап, оларның дылында өңнер хөй азы эвээш сөстер-биле илереттинген болур. Өңнү эки ылгап шыдаары кижиниң хар-назынындан база улуг хамааржыр болуп турар.

Цветотерапия база бар, ол дээрге өң дузазы-биле эмнээшкин-дир.

Кижиниң өңнү ылгап билириниң характеристиказы

Ощущение цвета возникает в мозге при возбуждении и торможении цветочувствительных клеток — рецепторов глазной сетчатки человека или животного, — колбочек. У человека и приматов существует три вида колбочек, различающихся по спектральной чувствительности, — ρ (условно «красные»), γ (условно «зелёные») и β (условно «синие»), соответственно. Светочувствительность колбочек невысока, поэтому для хорошего восприятия цвета необходима достаточная освещённость или яркость. Наиболее богаты цветовыми рецепторами центральные части сетчатки.

Спектрлиг өңнер

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
Соксаал чок оптиктиг спектр

Өңнүң соксаал чок спектрин челээштен көрүп болур.

1666 чылда Исаак Ньютон призма дузазы-биле чырыктың херелин аңгы-аңгы өңнерге чарар экспериментини кылган. Алдынган соксаал чок спектирде 7 өң тода ылгалып турган.

Өң Чалгыгларның узунунуң диапазону, нм[1] Удаа-дараа диапазону, ТГц[2] Фотоннарның энергиязының диапазон, эВ
Кызыл 620—760 400—480 1,68—1,98
Кызыл-сарыг 590—620 480—510 1,98—2,10
Сарыг 560—590 510—540 2,10—2,19
Ногаан 500—560 540—600 2,19—2,48
Ак-көк 480—500 600—620 2,48—2,56
Көк 450—480 620—670 2,56—2,82
Фиолеттиг 380—450 670—800 2,82—3,26

Чурукчуларның практиказының көргүзүп турары-биле дыка хөй өңнерни болгаш оларның янзыларын каш-ла будукту бот-боттары-биле холуп тургаш үндүрүп ап болур. Кижилер ынчап тургаш, кол өңнерни база үндүрген.

Өңнерниң холужары

Англияга элээн үр үе иштинде кол өңнер кылдыр кызыл, сарыг база көк өңнер санаттынып турган. Чүгле 1860 чылда Максвелл кол өңнер кылдыр RGB системазын киирген (кызыл, ногаан, көк).

Уран чүүл практиказында кол өңнер кылдыр кызыл, сарыг база көк өңнү ажыглап турар.

1951 чылда Энди Мюллер субтрактивтиг системаны саналдаан CMYK (көк-ногаан, пурпурлуг, сарыг, кара). Бо система полиграфиияга болгаш өңнүг чурукка дыка тааржыр болганы-биле дораан хүлээп алдынган.

Өңнүг борбак
Өң Туружу Тону (янзылары), 0-239 Тону, 0-360 (HSV) Он алды санныг коду
1 Кызыл I 0 0/360 FF0000
2 Кызыл-сарыг III 20 30 FF8000
3 Сарыг II 40 60 FFFF00
4 Салат өңнүг III 60 90 80FF00
5 Ногаан I 80 120 00FF00
6 Изумруд өңнүг III 100 150 00FF80
7 Ак-көк II 120 180 00FFFF
8 Лазурь өңнүг III 140 210 0080FF
9 Көк I 160 240 0000FF
10 Фиолеттиг III 180 270 8000FF
11 Пурпурлуг II 200 300 FF00FF
12 Малина өңнүг III 220 330 FF0080
Өң Өңүң чуруу
Кара өң
Куу өң
Мөңгүн өңү
Ак өң
Алдын өңү
Каштан өңү
Хүрең өң
Чер өңү
Шамуа
Оливка өңү
Тулаа өңү
Оът өңү
Циан
Аквамарин
Бирюза өңү
Ягаан өң
Малина өңү
Пурпурлуг өң
Пунцулуг өң
Алый
Бордо
Вишня өңү
Шоколад өңү
Чаан сөөгүнүң өңү
Хаки
Бежевый

Оон өске:

 • Свет
 • Электромагниттиг спектр
 1. Енохович А.С. Справочник по физике. — М.: Просвещение, 1990. — ISBN 5-09-001833-2.
 2. Микиров, А.Е., Смеркалов, В.А. Исследование рассеянного излучения верхней атмосферы Земли. — Майык:Л.: Гидрометеоиздат, 1981.
 • Артюшин Л. Ф., Основы воспроизведения цвета в фотографии, кино и полиграфии, М., 1970
 • Вавилов Н., Свет и цвет в природе
 • Гуревич М. М., Цвет и его измерение, М. — Л., 1950
 • Кустарёв А. К., Колориметрия цветного телевидения, М., 1967
 • Ивенс Р. М., Введение в теорию цвета, пер. с англ., М., 1964
 • Петрушевский Ф. Ф. Цвет тел // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Селицкий А. Л., Цветоведение. Минск, 2019.
 • Шерцль В. И., О названиях цветов // «Филологические записки», Воронеж, 1873
 • Уилан Б., Гармония цвета: Новое руководство по созданию цветовых комбинаций / Б. Уилан; Пер. с англ. Г. Щёлоковой. — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2005
 • Яковлев Б., Цвет в живописи // Художник. 1961, № 3. С. 27—31
 • Wyszecki G., Stiles W. S., Color science, N. Y. — L. — Sydney, 1967.
 • Deane B. Judd and Gunter Wyszecki — Color in business, science and industry 1975, ISBN 0-471-45212-2