Графиктиг планшет

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
Wacom фирманың бүдүрүлгезиниң графиктиг планшеди

Графиктиг планшет (граафиктиг планшээт англ. graphics tablet) — хол-биле кылган информацияны дорт компьютерже чорудар киирер херексел. Комплектизинде стилус дээр бижиир херекселдиг.


Ажылдаарының принциви[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Амгы шагның планшеттерниң кол ажылчын кезээ удазыннар четкизи болуп турар. Шак ол четкиниң базымы элээн улуг (3—6 мм), ынчалза-даа стилустуң туружун бүрүткээр механизм дузазы-биле информацияның номчуушкунунуң базымын оранчок бичииледип болур (мм-де 200 шыйыгга чедир).

Ажылының принциви болгаш технология талазы-биле планшеттер адырланып турар. Электростатиктиг планшеттерде четкиниң электриктиг потенциалының локалдыг өскерлиишкини бүрүткеттинип турар. Электромагниттиг планшеттерде стилус электромагниттиг чалгыглар тарадып турар, а четкизи ону хүлээп ап турар. Кайы-даа таварылгаларда стилусче чемненилге дамчыттынган турар ужурлуг.

Wacom фирмазы электромагниттиг резонанска үндезилээн технологияны чогааткан, мында четки сигналды хары угда таратпышаан хүлээп турар. Оон ангыда четкиниң тарадып турар сигналы стилустуң чемненилгези кылдыр ажыглаттынып турар. Стилус аңаа сигналдар-биле харыылар берип турар. Шак ол сигналдар чүгле үнген сигналдың көрүнчүктелиишкини эвес, а эгезинден хевиржиттинген немелде информация эдилеп турар сигнал болуп турар. Ындыг немелде информацияның аразында базыышкынның күжү, стилустуң ажылчын бажы азы «балаажы» ажыглаттынып турар бе болгаш оон-даа өске медээ туруп болур. Ынчалза-даа электромагниттиг планшеттерниң ажылынга өске электроннуг херекселдерниң херелдениишкини шаптык кадып болур. Чамдык тачпадтарның ажылдаарының принциви аңаа үндезилеттинген[1].

Базыышкынның күжүн бүрүткеп турар тускай стилустарлыг планшеттерниң барындан ангыда, стилустуң ийлениишкинин, планшеттиң кайы талаже долганганын болгаш холдуң стилусту кайы хире тыңзыг тутканын тодарадып турар планшеттер база бар.

Характеристикалар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чөпшээрээр шыдал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Информацияның номчуушкунунуң базымын планшеттиң чөпшээрели дээр. Чөпшээрел болза дюймда шыйыглар-биле (англ. lines per inch, lpi) хемчээттинип турар. Хөй кезии амгы шагның планшеттерниң чөпшээрели каш муң lpi.

Хереглээшкин[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Графиктиг планшеттер саазынга чуруушкунну имитациялап турар. Ынчангаш ону амгы шагның чурукчулары болгаш дизайнерлери калбаа-биле ажыглап турар. Чурук чуруурунуң ангыда, ооң дузазы-биле электроннуг документилерге хол үжүү салырга эптиг.

Чамдык Skype чижектиг программалар графиктиг планшеттиг ажыглакчыга чуруп турар чүүлдү өске абонентиге көргүзеринге арга берип болур.

Чамдык видео-оюннарда графиктиг планшет контроллер кылдыр ажыглаттынып турар. Osu!-да графиктиг планшетти клавиатура-биле кады ажыглаары делгеренгей, мында графиктиг планшет курсорну башкарарда хереглеттинип турар[2].

Тайылбыр[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. HP Compaq 2710p — приятная новинка в сегменте Tablet PC // 3DNews.
  2. Play Styles (англ.). osu!.