Дроздов, Николай Николаевич

Википедия деп сайттан

Николай Николаевич Дроздов (төр. 20 июнь 1937 чыл, Москва) — совет база россий эртемден-зоолог база биогеограф, профессор М. В. Ломоносов аттыг МКУ география факультеди (2000 чылдан). «В мире животных» теледамчыдылганың башкарыкчызы (1977—2019), аян-чорукчу база эртем нептередикчизи. Россия телевиденияның Академиязы кежигүнү (1996), ниитилел ажылдакчызы база бойдус камгалалының пропагандизи. Россия Федерацияның алдарлыг журнализи (2018), Россия Федерацияның чазак шаңналының лауреады (2017), «Хрустальный компас» национал шаңнал чөвүлелиниң эксперт кежигүнү. Биология эртеминиң доктору, профессор.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Николай иезиниң холунда, солагай талада — дед Сергей Иванович кырган-ачазы, оң талазында — адазы Сергей акызы-биле, 1940 ч.

20 июнь 1937 чылда Москва хоорайга төрүттүнген.

Даштыкы чурумалдар

Н. Н. Дроздов на сайте История России в фотографиях.

Адазы — Николай Сергеевич Дроздов (1902—1963), органиктиг химия кафедразының профессору 2 дугаар Москваның эмчи институду. Кады төрүвээн адазының линиязы кырган-ачазының кырган ачазы — митрополит Филарет (Дроздов)[1], 1994 чылда Орус православ шажын хүрээ к лику бурганчаан кижи санап турар.

Иези — Надежда Павловна Дрейлинг (1906—1993), эмчи-терапевт 5 дугаар хоорай эмнелге Москвы, академик П. Е. Лукомскийниң удуртулгазы-биле ажылдап турган база ооң солуттунмас дузалакчызы турган[2]. Кырган-ачазының кырган ачазы по иезиниң — Иван Романович фон Дрейлинг[1], эрги шагның тироль, ооң соонда — россий ызыгууртан төрел-бөлүктен. Ол гвардейжи кирасир офицер турган, 17 харлыында Бородинском сражении киржип турган, фельдмаршал М. И. Кутузовтуң ординаржызы турган, ооң соонда тулчуушкуннар-биле Парижке чедир четкен, Ыдык кижи Анна II дугаар чада база Ыдык кижи Владимир IV дугаар чада ордени бант шаңнаан, вёл тодаргай дневник дайынчы болуушкуннарны, хол-биле бижээн хевирде Төөгү музейи шыгжаттынып турар база «1812 год. Воспоминания воинов русской армии» деп номда парлап үндүрген.

Школага өөренмишаан, Рыбновск районнуң Рязанск областың аът заводунга чылгы кадарчызы ажылдап турган.

Школа соонда биология факультет МКУ кирген[3], Владимир Познер биле таныжып алган.

МКУ биофактан ийи дугаар курс үнген соонда даараныр фабрикага ажылдап турган[4], эгезинде өөреникчи, оон мастерге чедир 7 дугаар разрядтың эр даштыкы хеп даараарынга четкен[1].

1952—1955 чылдарда биология кружогунуң ажылынга ВООП идепкейлиг киржип турган П. П. Смолинниң удуртулгазы-биле. Борис Виленкин, Пётр Второв, Юрий Пузаченко, Ольга Шохина, Михаил Черняховский, Леонид Лисовенко база Роман Злотин биле кады, олар шылгараңгай төлээлер ийи дугаар салгал ВООП апарган[5].

1956—1957 чылдарда В. П. Потёмкин аттыг Москваның хоорай башкы институду Естественный факультетке өөренип турган. Ийи дугаар курс соонда МКУ-нуң география факультединче шилчий берген.

1963 чылда МКУ-нуң география факультединиң биогеография кафедразын дооскан, 1966 чылга чедир аңаа аспирантурага өөренип турган.

Эртем база ниитилел ажылдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1968 чылда кандидат диссертациязын камгалаан темазы «Культурные ландшафты аридных областей СССР и их орнитофауна». Ол үеден тура МКУ-нуң география факультединде биогеография кафедразында ажылдап турар — эгезинде биче, оон улуг кол эртем ажылдакчызы, 1979 чылдан — доцент, по состоянию 2017 чылда профессор болуп турар[6]. Экология, орнитология, бойдус камгалалы, делегей биогеографиязы курстарын номчуп турган; үргүлчү лекциялар кылып турар.

1968 чылда эң-не баштай выступил хөйге билдингир «В мире животных» телевидение дамчыдылгазы. Бо дамчыдылганың башкарыкчызы, А. М. Згуриди, ону А. Г. Банников биле таныштырып каан[7]. Сөөлзүреди дириг амытаннар дугайында фильмнерниң «Чёрная гора», «Рики-Тики-Тави» эртем сүмелекчизи турган база өскелери. 1977 чылдан бо дамчыдылганың башкарыкчызы апарган.

1971—1972 чылдарда 10-ай эртем стажировказын Австралияның национал университединге (Канберрага, Австралияга) зоология факультединге эрткен. Австралияның хөй областьтарын кезээн база бо аян-чорукту «Полёт бумеранга» номда тодарадып бижээн.

Н. Н. Дроздов Заирде, 1975 чыл

1975 чылда тургузугга совет төлээлер XII-ги Чиңгине ассамблея Улустар аразының бойдус камгалалының эвилели база бойдус байлактары (МСОП) Киншаса хоорайга (Заир) ажылдап турган. Национал парктарның комиссия кежигүнү МСОП избран. Заирниң чөөн чүк кезээн база национал парктар Вирунга биле Кахузи-Бьега барган. Эң-не баштай ССРЭ-ниң зоологтар бөлүү бойдуска дагның азы чөөн чүктүң гориллаларын көөр аргалыг болган. Тырттырган чуруктар биле аян-чорук дугайында отчёттар журналга «Природа» парлап үндүрген[8][9].

В том же 1975 чылда, Индия барган соонда, Дроздов вегетарианчы апарган[10].

Хөй санныг эртем экспедицияларынга ССРЭ-ниң девискээринге ( Камчатка, Ыраккы Чөөн чүк, Куриль ортулуктар, Памир, Тянь-Шань, Каракумнар чедир) киржип турган[11]. 1979 чылда Эльбрустуң бажынче үнүүшкүн кылган.

1980 чылда 4-ай экспедиция эртем-шинчилел суднога ЭА ССРЭ «Каллисто» ортулуктар Фиджи, Тонга биле Самоа чоргулаан, национал проект «Экосистема» ЭА ССРЭ, темазы «Охрана и рациональное использование ресурсов островных экосистем».

1993 биле 1995 чылдарда экспедиция россий ледокол «Ямал» (Соңгу полюс биле по Соңгу далай оруктары) база корабль «Дискаверер» (Аляска биле Канаданың эрииниң кыдыы дургаар) чоргулаан.

1996 чылдан кежигүнү турган Дээди консультативтиг совета по доктаамал хөгжүлде при Чиңгине секретарь КНО[11].

2002 чылда в составе Международной экспедиции совершил высадку на Соңгу полюс и прожил неделю в ледовом лагере «Барнео». В том же чылда стал кежигүнү эксперт совета национал шаңнал «Хрустальный компас».

2000 чылда в городе Петрозаводск хоорайга диссертация камгалаан (без текста диссертации, по совокупности работ) чадазы алыры-биле киирген биология эртеминиң доктору темазы «Фауна, животное население и охрана биологического разнообразия в аридных регионах Земли»[12].

2014 чылда был избран Ниитилел палатазы РФ 5 дугаар чыыжы (по 2017)[13]. Входит в Ниитилел совет Улустар аразының общественного шимчээшкин «Мы любим Россию»[14].

Ниитилел позиция[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Крымны Россияга каттыштырарын чүүлдүг деп көрген[15][16].

Телевидения биле радиога ажылы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1977—2018 чылдарда. — «В мире животных» теледамчыдылганың башкарыкчызы.

1996 чылда был избран кежигүн Россия телевиденияның академиязы. В том же чылда программа «В мире животных» была удостоена шаңнал «ТЭФИ» как «Лучшая просветительская программа»[17].

Автор база соавтор хөй телефильмерниң база видеофильмнериң бойдус дугайында база дириг амытаннар: серия «По страницам Красной книги», «Редкие животные», «Эталоны биосферы» (ЮНЕСКО чагыг-биле кылган) база өскелер.

XII-ги Улустар аразының кино шуулганы «Вместе» Севастопольга, 2011 чыл

Фильмнерни очулдуруп база үннелдирип турган BBC циклден «Живая природа» для «Бир дугаар канал»га в начале-середине 2000-х годов. Эң-не улуг ажыл — 6 сериялыг телефильм «Царство русского медведя» (1988—1992), созданный совместно с отделом естественной истории BBC.

Кино- биле телефестивальдар эртем-популярлыг фильмнер дириг амытаннар дугайында база Великобритания биле Италияның бойдузу чаңгыс удаа эвес жюри кежигүнү турган.

2003 биле 2004 чылдарда принял участие в реалити-шоу «Последний герой» (дөрт биле беш дугаар сезоннар)[18]. Участвовал в специальном выпуске «Что? Где? Когда?» от 1 апрель 2005 чылда (к 10-летию со дня первого выхода в эфир «Бир дугаар канал») в составе команды его ведущих тех лет[19], база КВН (ийи дугаар чартык финалга чедир Дээди лига, күзүн 2014 чылда)[20].

2005 чылда Никас Сафронов биле реалита-сериалга «Рублёвка. Live» (НТВ) тырттырган[21].

2008 чылда «Бир дугаар канал» «В мире людей» программа вёл, ынчалзажок ол үр эвес турган, ынчалза-даа вызвала дыка хөй негативтиг сагыш-сеткил хайныышкыны биле шүгүмчүлел [22][23].

2014 чылда «Детском радиога» «Азбука леса» программа вёл, Н. Сладковтуң бойдус дугайында чечен чугааларын номчуп турган[24].

Награды биле премии[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Организацияларда аттары биле кежигүн болуру[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

[[Аңгылал:Википедия:Статьи без ссылок на источники Ошибка: неправильное время]]

Майык:Конец кол

Өг-бүлези[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Майык:Цитатаның эгези Мы уже 30 лет вместе, — рассказывает Николай Дроздов, — двух дочек вырастили — Надю и Лену. Я долго не женился, и мне все говорили: «Ты, Коля, наверное, жену из экспедиции привезёшь — из Америки или Таиланда!». А она всего двумя этажами ниже жила. Я — на седьмом, Таня — на пятом. В лифте познакомились. Не представляю, как бы я жил без неё. Мне кажется, человек без семьи — как муравей без муравейника. Неприкаянный и одинокий… Майык:Цитатаның төнчүзү

Уруглары:

 • Надежда — биолог, 1997 чылда телеканал «Московия» Николай Сенкевич-биле кады «Очень дальнее Подмосковье» программаның башкарыкчызы турган.
 • Елена — ветеринар[2][40][41].

Салгакчылары — Филарет (төр. 2004), Ян (төр. 2010)[1].

Сонуургалдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Эрги шагның орус улустуң ырылар, романстар база амгы үениң сурагжаан ырылары күүседииринге ынак.

1990 чылдарда «В мире животных» деп программага клип ыры үндүрген.

2005 чылда ынак ырыларлыг диски үндүрген.

Россияның солун черлериниң дугайында номнар сериязының эртем редактору үндүрген (Бурятия, Камчатка, Лосиный Остров), 2006 чылда ном үндүрер чер «МЦФЭР» (автор Н. В. Лайдинен) үген.

Чаныш-сыныш чок вегетаринчы 1975 чылдан.[42][43].

Үнелээшкини[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Н. Н. Дроздовтуң ады-биле адаан:

Рольдар, үннелдирери база өскелер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Кинофильмнер биле телесериалдарда рольдары
Мультфильмнер биле дубляж үннелдирери
Дискография
Документалистика
Өскелер
 • 2006 чылда видеооюну үннелдирген «Wildlife Park 2: Заповедник».
 • реклама роликтеринге киришкен[48], чижээ, шоколад батончиги Twix «Редкий вид» деп роликти үннелдирип турган, 2000—2001 чылдарда россия телевидениеге дамчыдып турган[49].
 • 2019 — «В мире Anthem Николай Дроздов-биле видеоролик» — кадр артында үн

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

200 ажыг эртем база эртем-популярлыг чуулдерниң автору, 20 ажыг монография, өөредилге номнары база пособийМайык:Нет АИ.

Номнары
 • Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография материков. — М.: Просвещение, 1974. (2-е издание — 1979, 208 с.)
 • Второв П. П., Дроздов Н. Н. Рассказы о биосфере. — М.: Просвещение, 1976.
 • Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография. — М.: Просвещение, 1978. — 37 000 экз. (ИБ № 1875); 2 изд. М.: Владос-Пресс, 2001. 302, [2] с. : 8 л. ил.
 • Второв П. П., Дроздов Н. Н. Определитель птиц фауны СССР. — М.: Просвещение, 1980. — 100 000 экз. (ИБ № 4169)
 • Дроздов Н. Н. Полёт бумеранга. — Москва: Мысль, 1980. — 80 000 экз.
 • Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. — М.: Высшая школа, 1985. (переиздания: 1999, 2002, 2003)
 • Бабаев А. Г., Дроздов Н. Н., Зонн И. С., Фрейкин З. Г. Пустыни. — М.: Мысль, 1986. — (Природа мира). — 100 000 экз. (ИБ № 2002)
 • Дроздов H. H., Мяло Е. Г. Экосистемы мира. M.: ABF, 1997. 340 с.
Чүүлдери
 • Второв П. П., Дроздов Н. Н. Летне-осеннее население птиц таёжных ландшафтов Вологодской области // Орнитология. 1960. № 3. С. 131—138.
 • Дроздов Н. Н., Злотин Р. И. К географии зимнего населения птиц в субальпийском поясе Центрального Кавказа // Орнитология. 1962. № 5. С. 193—207.
 • Второв П. П., Дроздов Н. Н. Некоторые аспекты количественного анализа населения птиц // Орнитология в СССР. Кн. 1. Ашхабад, 1969. С. 188—202.
 • Банников А.Г, Второв П. П., Дроздов Н. Н. В национальном парке Вирунга // Природа. 1976. № 8. C. 108—120.
 • Второв П. П., Дроздов Н. Н. Кахузи-Бьега — обитель гориллы // Природа. 1976. № 10. C. 112—123.
 • Второв П. П., Дроздов Н. Н., Мартынова Е. Ф., Челноков В. Г. Анализ сообществ микроартропод горных лесов экоситсем экваториальной Африки // Современные проблемы зоогеографии. М.: Наука, 1980. С. 299—317.
 • Дроздов Н. Н. Пётр Петрович Второв Archived 2020-07-05 at the Wayback Machine// Московские орнитологи. М.: изд-во Московского университета. 1999. С. 84-99.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Труд, 29.11.2007.
 2. 2,0 2,1 Николай Николаевич Дроздов / Nikolay Drozdov
 3. Познер, Владимир. Прощание с иллюзиями. — Москва: АСТ, 2014. — ISBN 9785170773282.
 4. Николай Дроздов: «Прожить 100 лет — не проблема». Восточный округ (2014-09-05). Archived 2019-01-30 at the Wayback Machine
 5. Пузаченко Ю. Г.«Жизнь моя, иль ты приснилась мне……» Среда, ППС и я (1952—1962 гг.) // Потому что я их люблю (ППС и ВООП) М.: Тип. Россельхозакадемии, 2008. С. 106—130.
 6. К юбилею Николая Николаевича Дроздова. МГУ им. М.В. Ломоносова (2017-06-20).
 7. Пивоварова Е. П.Воспоминания Банникова Андрея Григорьевича Современные проблемы зоологии, экологии и охраны природы // Материалы чтений и науч. конф., посвящ. памяти проф. Андрея Григорьевича Банникова, и 100-летию со дня его рождения. Москва — 24 апреля 2015 г. — М,: Сельскохозяйственные технологии, 2015. С. 43-45.
 8. Банников А. Г, Второв П. П., Дроздов Н. Н. В национальном парке Вирунга // Природа. 1976. № 8. C. 108—120.
 9. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Кахузи-Бьега — обитель гориллы // Природа. 1976. № 10. C. 112—123.
 10. Николай Дроздов: "Я знаю 7 овощей, продлевающих молодость". Собеседник (2017-06-20).
 11. 11,0 11,1 11,2 ДРОЗДОВ Николай Николаевич. Фонд «Академия Российского телевидения». Хынааны 2017 Алды айның 20. Archived 2017-06-11 at the Wayback Machine
 12. Дроздов Н. Н. Фауна, животное население и охрана биологического разнообразия в аридных регионах Земли. Автореферат диссертации на присвоение учёной степени доктор биологических наук в форме научного доклада. Петрозаводск. Спец. ВАК: 03.00.08 Зоология. 57 с.
 13. Николай Дроздов и Константин Райкин вошли в новый состав Общественной палаты. ТАСС, 31 мая 2014 г.
 14. Общественный совет Archived 2018-04-27 at the Wayback Machine
 15. Чазыглыг цитата: Неверный тег <ref>; для сносок Drozdov-Putinu-2014 не указан текст
 16. Правление СП России — Федеральному собранию РФ, Президенту РФ В. В. Путину. rospisatel.ru (2014-03-06). Хынааны 2014 Он ийи айның 22.
 17. Победители конкурса "ТЭФИ-1996". Академия российского телевидения. Хынааны 2012 Алды айның 23. Archived 2014-09-03 at the Wayback Machine
 18. Неохотничьи рассказы: Николай Дроздов и его животные — Персона — Культура — Аргументы и Факты
 19. Владимир Меньшов назначен капитаном. Ведущие Первого канала будут знатоками. Комсомольская правда (2005-03-24).
 20. Как создаются СТЭМы, или «Я там ещё шуток поднакидал, приеду – расскажу». Клуб весёлых и находчивых (2014-10-17).
 21. НТВ ВНЕДРЯЕТСЯ В ЖИЗНЬ РУБЛЕВКИ. InterMedia (2005-10-18).
 22. Как остаться Дроздовым «В мире людей?»
 23. Про уродов и людей - Новости Санкт-Петербурга - Фонтанка.Ру. Хынааны 2013 Үш айның 29. Архивтээн 2013 Дөрт айның 3.
 24. Азбука леса. deti.fm; archive.org (2014). — «Рассказы детского писателя-натуралиста Николая Сладкова, из которых состоит «Азбука леса», в исполнении известного знатока природы Николая Дроздова можно услышать нетолько на Детском радио.». Хынааны 2014 Сес айның 25. Архивтээн 2014 Сес айның 25.
 25. Annual Report 1995 (en) (PDF). ЮНЕСКО. Хынааны 2012 Алды айның 23. Архивтээн 2012 Алды айның 25.
 26. Указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 1316 Архивтен хоолга, 1 Он бир айның 2011 – Wayback Machine
 27. Мария Олькина. «Лучших граждан России» вооружили кортиками // «Коммерсантъ С.-Петербург» N 84/П (3415) от 15.05.2006 (чедимчок шөлүг)
 28. Почётные граждане Рязанской области — Дроздов Николай Николаевич Archived 2015-04-02 at the Wayback Machine Архивтен хоолга, 2 Дөрт айның 2015 – Wayback Machine
 29. Вести. Ru: Николай Дроздов удостоен высшей награды Русского географического общества В статье дословно сказано: «Председатель Правительства РФ Владимир Путин вручил памятные медали и дипломы Русского географического общества. Золотой Константиновской медали удостоен известный телеведущий Николай Дроздов».Майык:Проверено
 30. Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 2011 года № 1492 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
 31. Патриаршее поздравление доктору биологических наук, профессору Н. Н. Дроздову с 75-летием
 32. Постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств от 26 ноября 2015 года № 57 «О награждении почётными знаками Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «За заслуги в развитии культуры и искусства», «За заслуги в развитии печати и информации», «За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма» Archived 2016-07-06 at the Wayback Machine
 33. Патриарх Кирилл вручил Николаю Дроздову орден святителя Макария в честь юбилея
 34. 34,0 34,1 Майык:Cite web 2
 35. Кавалерами Креста Александра Благословенного стали путешественник Фёдор Конюхов и профессор Николай Дроздов. Имперское наследие (2017-09-08).
 36. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N 2796-р "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2017 года в области средств массовой информации". Российская газета (2017-12-25).
 37. Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 756 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
 38. Николай Николаевич Дроздов. Член правления WWF России. WWF. Хынааны 2017 Алды айның 20. (чедимчок шөлүг)
 39. Русское географическое общество. Медиа-совет. Русское географическое общество. Хынааны 2017 Алды айның 20.
 40. Николай ДРОЗДОВ: «Я мечтал стать кентавром…» — akazak.ru Archived 2014-03-23 at the Wayback Machine
 41. Николай Дроздов — царь зверей (чедимчок шөлүг) (чедимчок шөлүг)
 42. Николай Дроздов: «Вегетарианство — моя жизненная позиция» - Звезды - WomanHit.ru
 43. Вегетарианец Николай Дроздов: все по науке | Вегетарианский.ru (ru-RU). vegetarianskij.ru. Хынааны 2018 Сес айның 2. Archived 2021-08-29 at the Wayback Machine
 44. (18334) Drozdov = 1987 (RA3 = 1991 RM12) на сайте Международного астрономического союза.
 45. Животные-рекордсмены. Питомцы (2017-08-03). Archived 2018-09-15 at the Wayback Machine
 46. Николай Дроздов принял участие в озвучке нашего нового проекта (en-US), BOBAKA — это digital-агентство со специализацией на детской аудитории и детских брендах, оператор медийных проектов с миллионной аудиторией, а также разработчик и издатель мобильных игр и детских приложений. (2015-02-10). Архивтээн 2017 Сес айның 4. Хынаан 22 Беш айның 2017. Archived 2017-08-04 at the Wayback Machine
 47. Меньшов, Аронова и Н.Дроздов озвучили героев «Зверополиса». www.kinometro.ru. Хынааны 2016 Үш айның 4.
 48. Huawei Mobile Russia. Н. Дроздов и шокирующие тайны мира селфи (2017-08-03). Хынааны 2017 Сес айның 8.
 49. Яблочный джем Московского фестиваля рекламы. Креативный клуб (2000).

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Майык:Викиновости