Широбокова, Наталья Николаевна

Википедия деп сайттан

Наталья Николаевна Широбокова

Төрүттүнген хүнү: 28 январь 1946(1946-01-28)
Төрүттүнген чери: Новосибирск
Мөчээн хүнү: 15 ноябрь 2020(2020-11-15) (74 хар)
Эртем сферазы: Сибирь түрк чоннарның дылдары
Ажыл чери: дар.ЭАССИ
Альма-матер: НКУ
Эртем деңнели: филология эртемниниң доктору
Эртем удуртукчузу: профессор Убрятова Елизавета Ивановна

Широбокова Наталья Николаевна (1946ч январьның 28 – 2020ч ноябрьның 15) – Сибирьниң түрк чоннарының дылдарын шинчилээн филология эртеминиң доктору, улуг эртемден. Новосибирскиниң Күрүне Университедин 1968 чылда дооскаш ССРЭ-ниң Эртем Академиязының Сибирь Салбырының институдунче (дар.ЭАССИ) кирип алган. Удуртуп баштаан башкызы – филология эртемнериниң доктору, профессор Убрятова Елизавета Ивановна болган. 1992 чылда Наталья Николаевна "Якут консонантизмниң төөгүлүг сайзыралы" деп темага диссертацияны камгалааш филология эртемнериниң кандидады болган. 2000 чылда "Якут дылдың Сибирьниң өске түрк дылдарынга хамаарылга" деп диссертация бижээш филология эртемнериниң доктору деп атты чаалап алган. 1993 чылда ЭАССИ-ниң Сибирь чоннарының дылдары деп секторну удуртуп эгелээн. 2000 чылда институттуң директорунуң эртем талазы-биле оралакчызы кылдыр ажылдап турар.

Широбокова Наталья Николаевна Новосибирскиниң лингвист эртем школазының Сибирьниң чоннарының дылын шинчилеп турар бир кол эртемдени болуп турар. "ССРЭ-ниң түрк дылдарының диалектологтуг атлазы" болгаш "Сибирь түрк дылдарының диалектологтуг атлазы" деп ажылдарның авторларының бирээзи болуп турар. Бо үеге дээр Сибирьниң түрк чоннарының дылын ам-даа шинчилевишаан ажылдап турар.

Башкы ажылы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Амдыгаа дээр Наталья Николаевна Новосибирскиниң Күрүне Университединиң Сибирь чоннарының дыл болгаш фольклор кафедразын башкарбышаан ажылдап турар. «Введение в тюркологию», «Древняя история тюрок», «Морфонология тюркских языков Сибири», «Морфология тюркских языков», «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», «Тюркская диалектология» деп курстарны кылып тюрколог студентилерге, магистрантыларга болгаш гуманитарлыг факультетте өөренип турар аспирантыларга номчуп турар.

Новосибирскиниң Күрүне Университединиң Сибирь чоннарының дыл болгаш фольклор кафедразынга ангы-ангы чылдарда 20 ажыг тыва дыл специалистери тускай национал кадрлар программазы-биле белеткелди эрткен. Ооң аразында филология эртемнериниң кандидаттары Ч.С.Ондар, Н.Я.Сагаан, Б.Ч.Ооржак, И.Д.Дамбыра, С.В.Кечил-оол, А.Я.Салчак, В.С.Барыс-Хөө, А.Б.Хертек, А.В.Байыр-оол болгаш филологияның магистири А.А.Нас-Сүрүн бар. Наталья Николаевнаның аспирантылары Б.Ч. Ооржак «Временная система тувинского языка в сопоставлении с древнеуйгурским и с южносибирскими тюркскими языками» (Ооржак, 2002), А. Я. Салчак «Лексико-семантическая группа глаголов поведения в тувинском языке (в сопоставительном аспекте)» (Салчак, 2005), В. С. Барыс-Хоо (Ондар) «Лексико-семантическая группа глаголов движения в тувинском языке (в сопоставительном аспекте)» болгаш А. В. Байыр-оол «Частицы тувинского языка, образованные от бытийных глаголов: в сопоставлении с якутским и хакасским языками» (Байыр-оол, 2009) деп темаларга кандидат ажылдарын камгалаан.

Эртем ажылы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Наталья Николаевна 120 ажыг эртем ажылдарының автору болуп турар. Сорос фондузунуң төлевилелинин удуртуп (төлевилел № H2C708 «Новосибирская лингвистическая сибиреведческая школа»), база РГНФ, РФФИ, ЕвВ, РАН Президиумунуң төлевилелдеринге киржип турган. Франкфурт-на Майне (Германия), Анкара (Турция), Астана (Казахстан) болгаш оон-даа хөй делегей чергелиг улуг тюркологияга тураскааттынган конференцияларның киржикичизи болуп турар.

Н.Н.Широбокова ЭАССИ болгаш Сибирьниң өске НИИ болгаш дээди өөредилге черлериниң 30 ажыг чыынды эртем ажылдарының редактору болуп турар. Наталья Николаевна «Языки и фольклор коренных народов Сибири» (РИНЦ) деп журналдың кол редактору, «Урало-алтайские исследования» (Scopus) деп журналдың редакция совединиң кежигүнү болгаш оон-даа өске журналдарда редактор кылдыр ажылдап чоруур.

Широбокова Н.Н. РАН-ның төөгү болгаш филология салбырының Россия тюркологтар комитединиң кежигүнү. РГНФ-тиң «Лингвистика» деп адырының экспертизи. Филология инстидунуң диссертация хуралының филологияга кандидат азы доктор адын камгалаарынга кежигүнү болуп турар.

Ажылдарының даңзызы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Наталья Николаевна Широбокова 120 ажыг эртем ажылдарының автору болуп турар. Дараазында эртем ажылдарының даңзызында ажылдарының аттары өскертилге чок орус дылда үнгени-биле бижиттинген. Эртем журналдарында үнүп турган статьялары мында киирдинмээн.

Монографиялар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Natal’ja Shirobokova Handbuch des Tschalkantürkischen. Teil 1: Texte und Glossar. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013. 252 s. (совм. , Marcel Erdal, Ayyana Ozonova, Irina Nevskaya, Monika Rind-Pawlowski, Hans Nugteren, Elena Tjuntesheva, Ol’ga Shagdurova,).
 • Широбокова Н.Н. Материалы к сравнительному словарю глагольной лексики тюркских языков Саяно-Алтая.Новосибирск: изд-во «Омега», 2013. 176 с. (совм. Байыр-оол А.В., Добринина А.А., Озонова А.А., Тазранова А.Р. Тюнтешева Е.В., Шагдурова О.Ю.).
 • Широбокова Н.Н. Отношение якутского языка к тюркским языкам Южной Сибири. Монография. Новосибирск. Наука, 2005.
 • Широбокова Н.Н. Историческое развитие якутского консонантизма. Монография. Новосибирск: Наука. 2001.
 • Широбокова Н.Н. Вопросник «ДАТЯС». Новосибирск, 1983.

Широбокова Н.Н. Диалектологический атлас тюркских языков СССР (Сибирь) (макеттиң автору).

Авторефераттар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Отношение якутского языка к тюркским языкам Сибири. Новосибирск, 2000. 47 с.
 • Историческое развитие якутского консонантизма. Новосибирск, 1991. 17 с.

Словарьларга киржилгези[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Широбокова Н.Н. Предисловие к Yйэгэ орок «Дорога в вечность». Фольклор долган Хатангской тундры (А.А. Суздалова, И.А. Лаптукова, Н.С. Кудрякова). Дудинка, 2016. 290 с.
 • Материалы к сравнительному словарю глагольной лексики тюркских языков Саяно-Алтая. Новосибирск, 2013. (в соавт. Байыр-оол А. В., Добринина А. А., Озонова А. А., Тазранова А. Р., Тюнтешева Е. В., Федина Н. Н., Шагдурова О. Ю.).

Өөредилге номнары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Широбокова Н.Н. Рабочая программа для аспирантуры ИФЛ «Методы сравнительно-исторических исследований (на примере тюркских языков)» по специальности 10.02.20. 1 а.л.
 • Широбокова Н.Н. Бивербальные конструкции со служебными глаголами тур, одур, чoр, чат в шорском языке. Учебное пособие. Кемерово, 1991. (в соавт. Н. Н. Курпешко).

Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. "Новые исследования Тувы" деп электроннуг информастыг журналдан очулдуртунган. (www.tuva.asia №1 2016)
 2. Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИФЛ СО РАН) сайтыдан очулдуртунган (http://www.philology.nsc.ru/departments/siblang/people/shirobokova.php)